Sampul Buku Bedhahing Pustaka Raja Purwa
Sampul Buku Bedhahing Pustaka Raja Purwa

Buku Bedhahing Pustaka Raja Purwa punika kaanggit dening Ravie Ananda

PUSTAKA RAJA PURWA (RINGKESAN)

Pustaka Raja Purwa tegesipun pakeming sadaya serat – serat Jawi, utawi empu sarta tuking/ tetungguling serat – serat Jawi sadaya. Taun ingkang dipun agem inggih punika taun Surya Sangkala lan Candra Sangkala. Surya Sangkala (SS) ateges taun mletheking Surya wiwit Ajisaka Hangejawi ing Tanah Dhawa ingkang kangge patokan SS 1 sami kaliyan 68 M. Candra Sangkala ateges taun mletheking Candra wiwit Ajisaka Hangejawi ing Tanah Dhawa.

 

Pustaka Raja Purwa kaperang dados kalih:

  1. Serat Pustaka Raja Purwa ; wiwit taun 1 ngantos dumugi taun Surya Sangkala (SS) 800/ Candra Sangkala (CS) 824 (kirang langkung taun 68 M – 892 M)
  2. Pustaka Raja Puwara ; nerangaken lelampahan wiwit taun SS 891 dumugi taun SS 1400 (kirang langkung 965 M – 1468 M)

 

Pustaka Raja purwa yasanipun Sri Batara Aji Jayabaya nata binatara ing Nungsa Jawi ingkang ngedhaton ing negari Dhaha inggih Mamenang Kadhiri.

Bebukanipun amargi nalika Sang Hyang Narada lan Sang Hyang Panyarikan rawuh dhateng Kadhiri, handawuhaken lalampahanipun Tanah Jawi (Tanah Dhaha/ Mamenang) manut pemutanipun para Dhewa.

(geneya dudu manut pemutanipun Jayabaya? Bisa uga Asma Jayabaya wus misuwur sak durunge anane Pustaka Raja Purwa, lajeng jamanipun Pustaka Raja Purwa dipun dhamel, sanes jamanipun Jayabaya malih, lan asmanipun Jayabaya amung dipun ampil kangge niyat ngendih babad, supados dipun anggep yen Ratu ingkang Agung kemawon ngakeni menawi asalipun manungsa Jawa saking India).

 

Prabu Jayabaya lajeng dhawuh dhateng para empu, mengeti wiwit taun 1 dumugi tahun 636, lajeng katunjukaken kaliyan serat Jitapsara lan serat Jid Saka panganggitipun Bagawan Palasara ing Ngastina, nyebataken trah tumerahipun para Dhewa wonten Tanah Jawi, sarta tangkar- tumangkaring manungsa sak lelampahanipun wonten Tanah Jawi. Awit saking sasmitanipun Dewi Rukmawati putrinipun Sang Hyang Anontaboga kala wewarah dhateng Begawan Palasara ing wiwit taun SS/ CS 637 – 800 SS/ CS (705 M – 868 M/ 741 M – 904 M). Serat – serat wau katundukna lan pengetanipun para ratu Tanah Jawi, sedaya aturanipun Prabu Jayabaya Kedhiri (Mamenang), ingkang kedhawuhan nganggit Empu Jongga ing taun 848 SS/ CS (kirang langkung taun 936 M/ 972 M).  Para empu sami kadhawuhan damel karangan hamiyambak, methal – methal manut kasagedhanipun piyambak – piyambak hanjeprah ing sak indhenging negari. Ringkesaning carios, wiwit Sangkala Hangejawi ngantos Babadipun sadaya Redhi – redhi lsp.

 

Buku punika saged dipun unduh wonten mriki Buku Gratis : Bedhahing Pustaka Raja Purwa (600kB), buku sanesipun ingkang kaanggit dening Ravie Ananda : Buku Gratis: Kebumen dan Jejak-Jejak Merah Putih.

https://kebumen2013.com/wp-content/uploads/2012/12/PUSTAKA-RAJA-PURWA-cover.jpghttps://kebumen2013.com/wp-content/uploads/2012/12/PUSTAKA-RAJA-PURWA-cover-140x140.jpgAnanda. RSejarahBuku Bedhahing Pustaka Raja Purwa,Buku Gratis,Ebook GratisBuku Bedhahing Pustaka Raja Purwa punika kaanggit dening Ravie Ananda PUSTAKA RAJA PURWA (RINGKESAN) Pustaka Raja Purwa tegesipun pakeming sadaya serat – serat Jawi, utawi empu sarta tuking/ tetungguling serat – serat Jawi sadaya. Taun ingkang dipun agem inggih punika taun Surya Sangkala lan Candra Sangkala. Surya Sangkala (SS) ateges taun...Kembalinya jati diri Bangsa Indonesia yang berpancasila