Masjid Loning - Purworejo
Masjid Loning – Purworejo

 

Riwayat kyai guru Luning dan Kyai Imam Puro mursyid torekoh satariyah kedu

Nyariosaken Riwayat Saha Silsilahipun
KGPH. KARTASURA RM. SANDEYO / KYAI AGENG NUR IMAN MLANGI
LAN
RM. MANSYUR MUHYIDIN ARROFI’I / KYAI GURU LUNING

dipun anggit dening :
Sayyid R. Muh. Ravie Ananda
Kebumen

BEBUKA

Kebumen, Selasa Legi 17 Februari 2009 / 22 Safar 1430 H / tahun Je, Wuku Warigalit 1942

Mugi Gusti Kang Maha Asih tansah maringi Rahmat lan Welas Asihipun dhumateng Kyai Ageng Nur Iman Mlangi / KGPH Kartasura RM. Sandeyo lan Kyai Guru Luning RM. Mansyur Muhyidin Arrofi’i saha sedaya garwanipun sumrambah pra putra wayah turunipun ing dalem Agami, Dunya dumugi Akhiratipun, ing dalem Jasad, Batin dumugi Ruhipun.

Kitab punika kaparingan asma “ TARIKH NUR IMAN MUHYIDIN ARROFI’I “, dipunanggit dening Sayyid R. Muh. Ravie Ananda ingkang mapan wonten ing Jalan Garuda 13 Kebumen 54311 Jawa – Tengah, salah satunggaling putra wayah turunipun Kyai Nur Iman Mlangi kaliyan garwa Putri Cina tedhak kaping pitu / putra wayah turunipun Kyai Guru Luning kaliyan garwa Alang – Alang Amba tedhak kaping nem.

Carios lan Silsilah dipunhimpun saking Pra Turunipun Kyai Nur Iman Mlangi lan Kyai Guru Luning, ugi kapundhut saking Seratan Sejarah Nasional lan Pustaka Dharah ingkang dipunlarasaken kaliyan kaleresanipun kawontenan ing sejarah .

Kitab punika dipunanggit kanti pikajeng ngluhuraken, bektos lan gumatos dhateng pra Leluhur ingkang nurunaken kita sami, khususipun Kyai Ageng Nur Iman Mlangi ( KGPH. Kartasura RM. Sandeyo ) lan Kyai Guru Luning ( RM. Mansyur Muhyidin Arrofi’i ).

Mangertosi Sangkan kita, apesipun saged mangertosi paran kita. Ngumpulaken balung pisah, amargi sampun titi wancinipun Pra dharah Mataram, Pra dharah Tanah Dhawa RI sami wungu, rukun, gotong – royong, Memayu Hayuning Dhiri, Keluarga, Agami, Nungsa lan Bangsa Tanah Dhawa RI, ingkang dhayanipun saged hambantu nyirnakna reridhuning Negara.

Sura Dhira Jayaningrat kabeh Lebur dening Pangastuti. Rahayu.. Amin

Kebumen, Selasa Legi 17 Februari 2009

Sayyid R. Muh. Ravie Ananda

Kitab Tarikh Nur Iman Muhyidin Arrofi’i punika dipunwiwiti saking riwayat wiosipun Kyai Nur Iman Mlangi ( KGPH. RM. Sandeyo ) ngantos dumugi surutipun Kyai Guru Luning ( RM. Mansyur Muhyidin Arrofi’i ).

Dipunwiwiti saking silsilahipun, Kyai Nur Iman Mlangi punika putranipun RM. Surya Putra / Kanjeng Gusti Sinuwun Amangkurat Jawi / Amangkurat IV kaliyan Garwa I ingkang asma RA. Retno Susilowati ( putrinipun Adipati Wiranegara / Untung Surapati ).

RM. Surya Putra punika putranipun Pangeran Puger / Pakubuwana I / Amangkurat II Kartasura kaliyan Garwa Ratu Mas Blitar ( tedhak turunipun Pangeran Juminah bin Panembahan Senopati kaliyan garwa Retno Dumilah putri Madiun ).

Riwayatipun Kyai Nur Iman Mlangi kathah gegandenganipun kaliyan sejarah perjuangan bongsa kita. Wonten ing tanggal 06 Juli 1704, Pangeran Puger ingkang kagungan asma RM. Drajat ( putranipun Kanjeng Gusti Sinuwun Amangkurat I kaliyan garwa saking keturunan Kajoran ) dipunwisuda jumeneng nata “ Susuhunan Pakubuwana Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa “ utawi Pakubuwana I. Miturut seratan sejarah, Pangeran Puger ugi nate jumeneng nata Amangkurat II amargi Keng Rama kaliyan kangmasipun ingkang asma RM. Rahmat crah. Pramila Pangeran Puger lajeng kawisuda dados putra mahkota. Wontenipun kraman Trunajaya ing warsa 1677, RM. Rahmat nampik dawuhipun Keng Rama ( Amangkurat I ) supados hanjagi Kraton Mataram Kertasura ingkang wekdal semanten kutarajanipun wonten ing Plered. Panjenenganipun jengkar ngili mangilen.Pangeran Puger lajeng mandhegani ngayahi dhawuhipun Keng Rama kagem bukti bilih mboten sedaya keluarga Kajoran hambiyantu Trunajaya. Kanti kedadosan punika wau Pangeran Puger jumeneng nata Amangkurat II. Ananging amargi kekiyatanipun mengsah ingkang sanget ageng, Panjenenganipun lajeng jengkar dhateng Jenar. Wonten ing Jenar Panjenenganipun yasa Kraton Purwakanda ingkang pusatipun wonten ing Jenar. Panjenenganipun jumeneng nata kanti gelar “ Susuhunan Ing Ngalaga “. Sak sampunipun Trunajaya wangsul dhateng Kediri, Plered dipunrebut malih dening Susuhunan Ingalaga ( Pangeran Puger ) lan ngusir sedaya prajuritipun Trunajaya ingkang taksih wonten ing mriku.
Amangkurat I seda wonten ing laladan Tegalwangi / Tegal Arum. RM. Rahmat jumeneng nata Amangurat II tanpa tahta amargi Plered ingkang dados kutaraja Mataram wekdal semanten dipunjagi lan dipunlenggahi dening Pangeran Puger ingkang mboten kersa ngili.

Amangkurat II RM. Rahmat yasa kraton enggal kanti asma Kertasura wonten ing wulan September 1680. Panjenenganipun lajeng nimbali Amangkurat II ( Pangeran Puger ) supados dados setunggal kaliyan Panjenenganipun, ananging Pangeran Puger mboten kersa. Pramila lajeng wonten kedadosan perang sedherek wonten ing tanggal 28 November 1681.

Susuhunan Ing Ngalaga Amangkurat II ( Pangeran Puger ) nyerah dhateng Jacob Couper, pimpinanipun VOC., ingkang hambiyantu Amangkurat II ( RM. Rahmat ). Susuhunan Ing Ngalaga lajeng jumeneng nata kanti asma Pangeran Puger malih, wondene RM. Rahmat jumeneng nata Amangkurat II.

Sikap lan solahbawanipun Pangeran Puger kaliyan RM. Rahmat punika benten Sanget. Amangkurat II langkung alit manahipun lan mboten jejeg tekadipun, wondene Pangeran Puger punika Sanget tegas. Pramila gelar Amangkurat II wekdal semanten kados dene pralambang ( simbol ) kemawon amargi ingkang langkung kathah nglampahaken roda pemerintahan inggih Panjenenganipun Pangeran Puger ingkang panci dipundadosaken astatengenipun Amangkurat II ( RM. Rahmat ). Pangeran Puger Surut wonten ing warsa 1719.

Salahsetunggaling putranipun Pangeran Puger inggih punika RM. Surya Putra. Panjenenganipun lolos keprabon saking kraton amargi mboten remen kaliyan kawontenaning kraton wekdal semanten ingkang sampun kenging pakerti adudombanipun Walandi ingkang handadosaken keluarga kraton sami crah lan rebut panguwaos. Panjenenganipun tindak dhateng pernah wetan / brang wetan ngantos dumugi pesantren Gedangan Surabaya ingkang dipunasta dening Panjenenganipun Kyai Abdullah Muhsin. RM. Surya Putra lajeng nyantri wonten ing mriku lan hanggantos nami Muhammad Ihsan.
Wonten ing satunggaling wekdal, pesantren Gedangan ngawontenaken pengaosan selapanan ingkang wekdal semanten dipunrawuhi ugi dening Adipati Wiranegara ( punika gelar paringan Amangkurat II dhateng Untung Surapati ingkang sampun tumut hambiyantu mejahi Pimpinan Kompeni ingkang asma Kapten Tack ). Muh. Ihsan dados ketua santri lan dherek ngladosi daharan kagem pra tamu. Wekdal M. Ihsan ngladosi daharan wonten ngarsanipun Adipati, Panjenenganipun dipunpriksani kanti taliti dening Sang adipati wau. Adipati Wiranegara yakin sanget bilih sampun nate kepanggih kaliyan Muh. Ihsan lan Panjenenganipun punika wau salahsetunggaling bangsawan. Pramila sakcekapipun pengaosan, Sang Adipati mboten lajeng kondur, ananging lajeng handhawuhi Kyai Abdullah Muhsin supados Panjenenganipun nimbali santri ingkang asma Muh. Ihsan punika wau. Saksampunipun pepanggihan lan wawansabdha, lajeng dipunmangertosi bilih Muh. Ihsan punika panci salahsetunggaling bangsawan. Panjenenganipun Muh. Ihsan lan Adipati Wiranegara lajeng dhawuh dhumateng Kyai Abdullah Muhsin supados Panjenenganipun Kyai kersa hanjagi wadosipun Muh. Ihsan, supados kulawarga kraton mboten mangertos. Sakderengipun kondur, Sang Adipati ugi nyuwun kanti sanget supados Panjenenganipun Muh. Ihsan kaliyan Kyai Abdullah Muhsin kersa tindak dhateng kadipaten.

Sak sampunipun Muh. Ihsan rawuh wonten ing kadipaten kaliyan Kyai Abdullah Muhsin, Panjenenganipun dhawuh dhumateng Adipati supados hanjagi wadosipun. Sanesipun punika, Sang Adipati lan Kyai Abdullah Muhsin ugi nyuwun kanti sanget supados Muh. Ihsan kersa dipunpundhut putramantu dening Adipati Wiranegara. Akhiripun Muh. Ihsan dipunkramakaken kaliyan putrinipun Adipati Wiranegara ingkang asma RA. Retno Susilowati. Saksampunipun krama, Keng Garwa wau lajeng dipunboyong dhateng pesantren Gedhangan.

Gantos carios, sakpungkuripun RM. Surya Putra lolos keprabon, Kraton Matram langkung awon kawontenanipun. Dumugi satunggaling wekdal, lenggahipun RM. Surya Putra dipunmangertosi dening kulawarga Kraton. Sinuwun Nata lajeng utusan supados manggihi RM. Surya Putra wonten ing Gedhangan lan dipunsuwun supadhos kondur dhateng Kraton. Saksampunipun kepanggih lan wawansabdha kaliyan RM. Surya Putra wonten ing pesantren Gedhangan, utusan wau lajeng nyuwun supados RM. Surya Putra kondur. Amargi punika wau dhawuhipun Sang Nata, pramila RM. Surya Putra mboten wantun nampik. Panjenenganipun lajeng pamitan dhateng Kyai Abdullah Muhsin lan ndherek titip Keng Garwa ingkang wekdal semanten mboten saged dipunboyong dhateng Kraton amargi saweg ngandhut sepuh. RM. Surya Putra ugi dhawuh dhateng Kyai Abdullah Muhsin supados mbenjang menawi putranipun sampun miyos, lan menawi miyosipun kakung supados dipunparingi asma RM. Sandeyo, wondene menawi putri sumangga Kyai anggenipun maringi asma. Sanesipun wau Kyai ugi dipunsuwun supados ngrimat lan hanggulawentah Keng putra kanti sae lan saestu amargi mbenjang menawi sampun dhiwasa badhe dipunpundhut kondhur dhateng Kraton.

Sakduginipun RM. Surya Putra wonten ing Kraton, Panjenenganipun lajeng kawisuda jumeneng nata “ Sinuwun Amangkurat Jawi / Amangkurat IV “. Panjenenganipun jumeneng nata wiwit 1719 dumugi 1726.

Sak pungkuripun RM Surya Putra punika wau kondhur dhateng Mataram, saestu putranipun miyos kakung. Dening Kyai Abdullah Muhsin lajeng dipunparingi asma RM. Sandeyo kados dhawuhipun RM. Surya Putra. Sanesipun punika, dening Kyai Abdullah Muhsin, lare punika ugi dipunparingi asma Nur Iman. Kyai yakin sanget bilih benjang menawi sampun titiwancinipun, Nur Iman badhe dados ulama ingkang misuwur luhuripun.

Satunggaling wekdal, Sinuwun Amangkurat Jawi kengetan bilih Panjenenganipun kagungan garwa ingkang dipuntilar wonten ing pesantren Gedhangan, ingkang wekdal semanten saweg ngandhut sepuh. Menawi miyos lan sugeng ngantos wekdal semanten, mbok bilih putranipun sampun dhiwasa. Sang Nata lajeng utusan supados madhosi Keng putra wonten ing pesantren Gedhangan, mbok bilih dipunparingi sugeng. Saksampunipun kepanggih lan wawansabdha kaliyan RM. Sandeyo ingkang saestu taksih sugeng lan sampun dhiwasa, utusan wau lajeng nyuwun supados RM. Sandeyo wau kersa kondur dhateng Mataram kadhos dhawuhipun Sang Nata ( Keng Rama ). RM. Sandeyo kersa kondur ananging mboten kersa sesarengan kaliyan utusan wau. Sakderengipun kondur, Panjenenganipun midhangetaken sedaya aturipun Keng Ibu lan Kyai Abdullah Muhsin ingkang sampun nggulawentah wiwit miyos. Sakcekapipun punika wau RM.,Sandeyo lajeng nyuwun pamit. Konduripun RM. Sandeyo dhateng Mataram dipundherekaken dening rencang raketipun kalih ingkang asma Sanusi lan Tanmisani. Wonten ing margi, Panjenenganipun RM. Sandeyo kaliyan rencang kekalih wau tansah nyebaraken syiar agami Islam kados dhawuhipun Kyai Abdullah Muhsin. Panjenenganipun yasa pinten – pinten pesantren, pramila duginipun wonten ing Mataram radi dangu. Pesantren – pesantren yasanipun Kyai Nur Iman punika wau wonten ing Ponorogo, Sepanjang lan Pacitan.

Sakduginipun wonten kraton, RM. Sandeyo lajeng sungkem dhateng Keng Rama lan lajeng dipuntepangaken kaliyan sedaya kulawarga lan rayinipun. Panjenenganipun lajeng dipunwisuda dening Keng Rama ( Amangkurat Jawi ) dados “ Nayaka Agung ( Kanjeng Gusti Pangeran Hangabehi Kertasura ) lan lenggah wonten ing Sukowati.

Amargi wiwit alit dumugi dhiwasa RM. Sandeyo punika ingkang dipun udhi ing saben dintenipun inggih babagan agami Islam lan mesuh luhuring budhi, pramila Panjenenganipun RM. Sandeyo mboten kersa kaliyan ulahkaprajan. Panjenenganipun namung kepingin damel pesantren kagem mucali agami Islam. Kedadosan makaten ingkang akhiripun handadosaken RM. Sandeyo lolos keprabon dipundherekaken abdi kekalih ngleresi wekdal wontenipun perang sedherek ( antawisipun RM. Said / Pangeran Sambernyawa kaliyan Pangeran Mangkubumi / RM. Sujono ) .

RM. Sandeyo tindak mangilen pados panggenan ingkang sae lan berkah kagem dipundamel pesantren. RM. Sandeyo tansah mucali Agami Islam lan nuwuhaken tresna dhateng Negari, dhateng sinten kemawon tiyang ingkang dipunpanggihi. Dumugi ing satunggaling wekdal, Panjenenganipun lajeng nglampahi tapa brata dipunderekaken abdi kekalih. RM. Sandeyo nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Agung supados dipunparingi sasmita panggenan punika. Akhiripun wonten ing wanci Duha, Panjenenganipun pikantuk sasmita panggenan ingkang manter mawa cahya ugi hamambet arum. Sak sampunipun pikantuk sasmita makaten, RM. Sandeyo lajeng kendel tapanipun lan damel slametan saking bubur jagung ingkang dipuncampur kaliyan ingkung. Sak sampunipun damel selametan makaten, siti ingkang taksih awujud wana punika lajeng dipunbabad lan dipundamel pesantren Ageng, masjid lan palenggahanipun ( Panggenan tapa wau lajeng dipundadosaken pasujudanipun RM. Sandeyo ingkang sak mangke wonten ing tengahipun Saka Guru Mesjid Mlangi, dene palenggahanipun RM. Sandeyo sakmangke wonten ing pernah kilen kidulipun mesjid Mlangi, ugi ingkang dados pondhokipun Kyai Nawawi ).

Saksampunipun dados dhusun, panggenan punika lajeng kaparingan asma Dhusun Mlangi amargi panggenanipun mulangi ( mucali ) ngaos agami Islam lan mambet wangi ( arum ). Wondene panggenan lenggahipun Abdi kekalih inggih wonten ing sakkidulipun dhusun Mlangi ingkang sakterusipun kawastan Dukuh.Wiwit dinten punika RM. Sandeyo kasebat Kyai Nur Iman Mlangi.

Wonten ing setunggaling wekdal, Kyai Nur Iman tindak mengilen ngantos dumugi laladan ingkang kawastan Kulon Progo. Rawuhipun Kyai Nur Iman dipuntampi kanti sae sanget dening Demang ingkang asma Hadiwangsa ( panguwaos laladan Gegulu ). Demang sakkulawarganipun lajeng ngrasuk Agami Islam. Dening Demang wau, Kyai Nur Iman lajeng dipunsuwun supados kersa dipunpundhut putramantunipun. Kyai Nur Iman lajeng dipunkramakaken kaliyan putrinipun Demang Gegulu ingkang asma Mursalah, dene rencangipun ingkang asma Sanusi dipunkramakaken kaliyan putrinipun Demang Gegulu ingkang asma Maemunah. Tanmisani ugi pikantuk putrinipun Demang Gegulu ingkang asma Romlah.

Gantos carios, crahipun kekalih rayinipun Kyai Nur Iman saged dipunleremaken kanti setunggal perjanjian wonten ing dhusun Giyanti, pramila lajeng katelah perjanjian Giyanti ( wonten ing warsa 1755 ) ingkang isinipun :

1.Kraton Mataram Kertasura dipunbagi dados kalih; Saking Prambanan mangetan dados kagunganipun Susuhunan Paku Buwana III, dene saking Prambanan mangilen dados kagunganipun Pangeran Mangkubumi, kutharaja wonten ing Ngayogjakarta.

2.RM. Said / Pangeran Sambernyawa dipun paringi palenggahan dados Adipati Mangkunegara I lan dipunparengaken yasa pura ingkang saklajengipun kawastan Pura Mangkunegaran.

Wekdal Kyai Nur Iman tindak dhateng pernah wetanipun Kali Progo, wonten ing dhusun Kerisan, Panjenenganipun kepanggih kaliyan Pangeran Mangkubumi. Kyai Nur Iman dipunsuwun supadhos kondur dhateng kraton Ngayogjakarta, ananging Panjenenganipun mboten kersa.

Wonten ing warsa 1776 ngleresi jumenenganipun Pangeran Mangkubumi Nata Mataram Ngayogjakarta Hadiningrat kanti asma Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati ing Ngalaga Khalifatullah Ngabdurrahman Sayidin Panatagama ingkang Jumeneng Sepisan, ingkang lajeng katelah Hamengku Buwana I, siti Palenggahanipun Kyai Nur Iman inggih punika dhusun Mlangi dipundadosaken Siti Perdhikan Mlangi.

Jamanipun Hamengku Buwana I punika katelah jaman Rejanipun / Jaman Kencananipun Kraton Ngayogjakarta. Sak surutipun Hamengku Buwana I, ingkang hanggantos nata inggih punika putranipun ingkang asma RM. Sundoro ingkang kawisuda jumeneng nata Hamengku Buwana II. Panjenenganipun sanget tresna dhateng negari lan rakyat. Punika ketingal saking saenipun lelabetan antawis Ulama kaliyan Umaro. Wekdal punika Kyai Nur Iman ngaturi pemanggih dhateng Hamengku Buwana II supadhos yasa sekawan mesjid Ageng kagem jangkepi lan handampingi mesjid ingkang sampun wonten inggih punika mesjid wonten ing kampung Kauman / wonten ing sisihipun Kraton. Mesjid ingkang badhe dipundamel punika wonten ing sekawan pernah lan dipunwastani Masjid Patok Nagari. Sekawan Mesjid wau inggih punika :

1.Ingkang wonten ing pernah Kilen, wonten ing Dhusun Mlangi ( sak derengipun sampun wonten ananging taksih alit lan sederhana, inggih punika mesjidipun Kyai Nur Iman ) dipunasta dening Kyai Nur Iman ;

2.Ingkang wonten ing pernah Wetan, wonten ing Dhusun Babadan, dipunasta dening putranipun Kyai Nur Iman ingkang asma Kyai Ageng Karang Besari ;

3.Ingkang wonten ing pernah Ler, wonten ing dhusun Ploso Kuning, dipunasta dening putranipun Kyai Nur Iman ingkang asma Kyai Mursodo ;

4.Ingkang wonten ing pernah Kidul, wonten ing dhusun Dongkelan, dipunasta dening putranipun Kyai Nur Iman ingkang asma Kyai Hasan Beshari.

Sekawan mesjid wau lajeng kawastanan mesjid Kagungan Dalem utawi masjid Kasultanan. Sedaya pengurus mesjid wau wekdal semanten kadadosaken abdi kraton.

Perang Diponegoro
Pangeran Diponegoro punika putranipun Hamengku Buwana III kaliyan garwa Ampeyan ingkang asma RA. Mangkarawati. Wiwit alit Pangeran Diponegoro mboten dipungulawentah tiyang sepuhipun, ananging dening Eyang Buyut Putrinipun ingkang asma Ratu Ageng ( garwanipun HamengkuBuwana I ), wonten ing Perdhikan Mlangi. Pangeran Diponegoro kagungan semangat Jihad Fisabilillah ingkang ageng sanget. Punika katingal saking agemanipun. Perang Diponegoro ingkang dipunwiwiti saking warsa 1825 ngantos dumugi ing warsa 1830 punika kathah sanget gegandhenganipun kaliyan pra putra Kyai Nur Iman. Putranipun Kyai Nur Iman ingkang asma Kyai Salim gugur wonten ing dhusun Ndimoyo lajeng katelah Kyai Sahid. Lereping perang Diponegoro punika kanti pakarti licikipun Walandi ingkang nglampahaken perundingan. Putranipun Kyai Nur Iman Ingkang asma Kyai Hasan Beshari ingkang dados pengawal pribadinipun Pangeran Diponegoro ugi ndherek dipuncepeng lan dipunkunjara wonten ing Manado ngantos dumugi sedanipun.

Sak surutipun Perang Diponegoro, Walandi ngadhep Hamengku Buwan III lan mitenah kanti matur bilih Pangeran Diponegoro sakpenderekipun punika pemberontak. Kedadosan makaten wau ingkang dadosaken pra prajuritipun Pangeran Diponegoro kalebet ugi pra putra wayahipun Kyai Nur Iman mboten wantun kondur dhateng Mlangi. Pundi panggenan ingkang dipunanggep aman lajeng dipunlenggahi. Punika ndadosaken sumebaripun pra turunipun Kyai Nur Iman, mboten namung wonten ing Jawi Tengah lan Ngayogjakarta kemawon. Wondene Kyai Nur Iman tetep lenggah wonten ing dhusun Mlangi ngantos dhumugi sedanipun.
Pangupajiwanipun Kyai Nur Iman Mlangi inggih saking pamedal tetanen sabin. Wiyaripun sabin Kyai Nur Iman inggih sakwiyaripun suwanten bedug taksih kapireng. Sanesipun saking tetanen, Kyai Nur Iman ugi pikantuk kasil saking Kraton Ngajogjakarta. Punika amargi wekdal awal adegipun Kraton Ngayogjakarta inggih sebab wontenipun perjanjian Giyanti taun 1755 M, Kyai Nur Iman dipunwisuda Jumeneng nata “ Ingkang Sinuwun Hamengku Buwana I Ngayogjakarta “ ananging mboten kapanjang, amargi sayektosipun Kyai Nur Iman mboten kersa., namung karana kawontenan nagari wekdal semanten ingkang mboten aman, pramila sedaya nyuwun kanti sanget supados Kyai Nur Iman ingkang Jumeneng Nata Raja Ngayogjakarta ingkang sepindah, kagem ngalap berkahipun Kyai Nur Iman. Kyai Nur Iman Jumeneng Nata Hamengku Buwana I namung tiga setengah ( 3,5 ) taun. Sakterusipun lajeng kondur dhateng Mlangi.

Sanajan sampun kondur dhateng Mlangi, Kyai Nur Iman taksih hambiyantu amrih katentremanipun Kraton Ngayogjakarta, pramila Panjenenganipun taksih nampi kasil saking Kraton Ngayogjakarta ngantos dumugi putranipun, inggih punika Kyai Nawawi.

Kyai Nur Iman katelah Kyai Ageng Nurman utawi Kyai Ageng Nyabrang Sapisan
Miturut Pra Ulami Sepuh Jawi Tengah, dipuncariosaken bilih anggenipun Kyai Nur Iman Mlangi katelah Kyai Ageng Nyabrang Sapisan lan Kyai Nawawi Katelah Kyai Ageng Nyabrang II inggih amargi kawontenanipun kedadosan Perang Diponegoro.

Sajatosipun, perang Diponegoro punika wau asal saking pamanggihipin ( inisiatif ) Kyai Nur Iman Mlangi. Namung, amargi Panjenenganipun sampun sepuh, lajeng handhawuhaken dhateng Pangeran Diponegoro / RM. Antawirya ingkang taksih kapernah buyut lan santrinipun, supados nglampahaken yudha lawan Walandi. Sanajan sampun sepuh, Panjenenganipun Kyai Nur Iman lan sedaya putranipun ugi nderek yudha wonten ing ngalaga. Wonten ing satunggaling wekdal, Kyai Nur Iman lan Kyai Nawawi ( putranipun ) kepepek dipunkepung dening Walandi wonten ing tepining seganten ngantos mboten saged mlajar malih. Kyai Nur Iman lajeng hanggelar sorbanipun ingkang awarni abrit lan lajeng lenggah wonten ing sak inggiling sorban wau. Kuwaosipun Gusti ingkang Maha Asih, sorban wau mboten kerem, ananging lajeng kumambang wonten ing nginggiling toya seganten. Kyai Nur Iman lajeng nyabrang seganten nitih sorban wau lan ngical. Walandi ngantos sami gumun, pramila Kyai Nur Iman lajeng katelah Kyai Ageng Nyabrang sapisan. Wondene Kyai Nawawi ugi lajeng nyusul Keng Rama kanti nitih sepet. Kuwaosipun Gusti ingkang Maha Asih sepet punika wau ugi mboten kerem. Pramila Kyai Nawawi lajeng katelah Kyai Ageng Nyabrang II.

Satunggaling wekdal, wonten pawestri Cina ( tedhak Campa ) asal saking daerah Kuwojo Purworejo ( ananging mlebet wilayah Ngayogjakarta ) ingkang taksih enem lan indah ing warni, ngawula lan ngaos dhateng Kyai Nur Iman Mlangi. Salajengipun pawestri wau dipun garwa dening Kyai Nur Iman Mlangi ( inggih punika ingkang dados ibunipun Kyai Guru Luning Muhyidin Arrofi’i )

Kyai Nur Iman seda wonten ing Mlangi lan dipunsarekaken wonten ing Kilen pangimaman mesjid Mlangi. Pesarehan wau lajeng dipunwastani Pesarehan Pangeran Bei / Pesarehan Kagungan Dalem Kasultanan, pramila gapura wonten ing sakngajengipun margi ingkang kagem mlebet pesarehan wau dipundamel kados Gapura Kraton. Kados dene pesarehanipun pra Auliya lan Ulama ageng sanesipun, pesarehanipun Kyai Nur Iman ugi kathah dipunziarahi dening tiyang saking Ngayogjakarta lan sanes – sanesipun.

Khoulipun Kyai Nur Iman Mlangi dipunwontenaken ing saben malem tanggal 15 wonten ing wulan Sura / Muharram.

Ngantos dumugi sak punika ing dhusun Mlangi wonten pinten – pinten pesantren kadosta :
1. PP. Al Miftah dipunasta dening Kyai Sirrudin lan dipunterusaken dening KH. Munahar
2. PP As Salafiyyah dipunasta dening Kyai Masduqi lan dipunterusaken dening KH. Suja’i Masduqi
3. PP. Al Falahiyyah, dipunasta dening KH. Zamrudin lan dipunterusaken dening Nyai hj. Zamrudin
4. PP. Al Huda dipunasta dening KH. Muchtar Dawam
5. PP. Mlangi Timur dipunasta dening KH. Wafirudin lan dipunterusaken dening Nyai Hj. Wafirudin
6. PP. Hujjatul Islam dipunasta dening KH. Qothrul Aziz
7. PP. As Salimiyyah dipunasta dening KH. Salimi
8. PP. An Nasyath dipunasta dening KH. Sami’an
9. PP. Ar Risalah dipunasta deningKH. Abdullah
10. PP. Hidayatul Mubtadin dipunasta dening KH. Nur Iman Muqim

Pesantren wonten ing sakjawinipun dhusun Mlangi ingkang taksih kalebet Pra Turunipun Kyai Nur Iman Mlangi inggih Punika :
1. PP. Watu Congol Muntilan dipunasta dening KH. Ahmad Abdul Haq
2. PP. Tegalrejo Magelang dipunasta dening KH. Abdurrahman Khudlori
3. PP. Al Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo dipunasta dening KH. Muntaha
4. PP. Bambu Runcing Parakan Temanggung dipunasta dening KH. Muhaiminan
5. PP. Secang Sempu Magelang dipunasta dening KH. Ismail Ali
6. PP. Nurul Iman Jambi dipunasta dening KH. Sohib lan Nyai Hj. Bahriyah

Mbah Kyai Nur Iman Mlangi nganggit pinten – pinten kitab antawisipun :
1. Kitab Taqwim ( Ringkesan Ilmu Nahwu )
2. Kitab Ilmu Sorof ( Ringkesan Ilmu Sorof )

Wonten ing Museum Diponegoro Magelang ugi wonten tilaran saking Pangeran Diponegoro arupi kitab Takrib, waosanipun Pangeran Diponegoro. Kitab punika anggitanipun Kyai Nur Iman Mlangi.

Salahsatunggalipun santri Mlangi ingkang sakcekapipun ngaos ing Mlangi lajeng yasa pesantren inggih punika Kyai Abdul Karim ( ingkang yasa pesantren Lirboyo Kediri ).

Wonten ing warsa 1953 Masjid Mlangi dipunparingaken dhateng rakyat ( wakaf ) lan dipunparingi asma Masjid Jami’ Mlangi. Pasrah tinampi saking Hamengku Buwana IX dhateng warga dipunwakili dening alim ulama lan masyarakat, antawisipun:
1. Kyai Sirudin
2. Kyai Masduki
3. M. Ngasim

Tradisi tilaranipun Kyai Nur Iman Mlangi ingkang taksih dipunlestantunaken ngantos dumugi sak punika inggih punika :
1. Ziaroh / kintu ahli kubur kanti maos tahlil lan Al Quran, surat Al Ikhlas lan sanes – sanesipun.
2. Maos sholawat Tunjina ( kagem nyenyuwun keslametan wonten ing hajat punapa kemawon )
3. Maos sholawat Nariyah ( kagem nyeyuwun keslametan wonten ing hajat kadosta tiyang ngandhut lan sanes – sanesipun )
4. Maos kalimat Thoyyibah, tahlil Pitung Leksa (Khususipun menawi kagem tamba / tamba sapu jagad)
5. Manakib Abdulqodiran
6. Barjanji / Rodadan
7. Sholawatan / Kojan lan sanes – sanesipun.

Wiyosipun Kyai Guru Luning RM. Mansyur Muhyidin Arrofi’i

Sak Surutipun Kyai Nur Iman Mlangi, Garwa Puteri Cina punika mboten kersa lenggah wonten ing Mlangi malih. Wekdal semanten Panjenenganipun saweg ngandhut nem wulan. Puteri Cina punika lajeng jengkar saking Mlangi njujug dalemipun Kaum Bedungus ( abdi sarta muridipun Kyai Nur Iman Mlangi ). Tindakipun dhateng pernah Ler Kilen ngantos dumugi ing dhusun Bedungus Kemiri Kutoarjo. Saking sayahipun, Puteri Cina wau ngantos mboten saged tindak. Dipuncariosaken bilih tindakipun Puteri Cina punika saking dusun Mlangi dhateng pernah Kidul Kilen dumugi dhusun Ngapak ( pernah wetanipun Kali Progo ), lajeng mangaler. Sak sampunipun mangaler lajeng lurus mangilen miyos dhusun Kaligesing ngantos dumugi Dhusun Bedungus. Tindakipun Puteri Cina wau pikantuk pitedhah saking swanten kandhutanipun. Saksampunipun dumugi wonten ing dhusun Bedungus, Panjenenganipun Puteri Cina dipuntampi kanti sae dening kulawarganipun Kaum Bedungus sak lami – laminipun.

Wekdal Putri Cina punika badhe mbabar kandhutanipun, dumadakan wonten teja ingkang manter hanelahi madhangi panggenan lairipun si jabang bayi. Saksampunipun makaten, si jabang bayi kakung ingkang bagus pasuryanipun punika miyos. Saksampunipun bayi punika miyos, pra Putra Kyai Nur Iman Mlangi ingkang wonten ing Mlangi dipunaturi tindak dhateng dhusun Bedungus supados mriksani Keng rayi punika. Dening pra Raka Keng rayi dipunparingi asma RM. Mansyur. Wiosipun RM. Mansyur wonten ing warsa 1220 H / 1799 M.

Sebab Sanget bektinipun dhateng Nyai Mlangi ( Puteri Cina ), kulawarga Mlangi lajeng maringi kanugrahan dhateng Kaum Bedungus wau kanti ngangkat putranipun ingkang asma Kyai Zarkasih dados kulawarga Mlangi. Saklajengipun Kyai Zarkasih peputra Kyai Sidiq. Kyai Sidiq peputra Kyai Nawawi Berjan. Kyai Nawawi Berjan peputra Kyai Khalwani Nawawi Berjan ingkang sakpunika nerusaken syiar Islam wonten ing Berjan Purworejo.

Nyai Putri Cina wau lajeng katelah Nyai Ngadiluwih ingkang sakpunika pesarehanipun wonten ing dhusun Bedungus Kutoarjo.

RM. Mansyur lenggah wonten ing dhusun Bedungus wiwit miyos dumugi dhiwasa. Sak sampunipun dhiwasa, Panjenenganipun RM. Mansyur lajeng tindak ngaos dhateng Salaman Magelang wonten ing Pondhokipun Kyai Soleh Qulhu. RM. Mansyur asring kabiyantu arta ugi sanesipun dening Patih Dipodirjo, sahingga saged ngaos kanti sekeca dumugi tindak haji sesarengan kaliyan Kyai Soleh Qulhu. Sak konduripun saking Mekah, RM. Mansyur lajeng pikantuk asma Muhyidin Arrofi’i.

Wekdal nyantri wonten ing Magelang, RM. Mansyur mboten kados limrahipun santri sanes. Panjenenganipun sanget alim. Pasuryanipun ingkang bagus lan solah bawanipun ingkang sanget santun handadosaken RM. Mansyur dipunpundhut putramantu dening Kyai Soleh Qulhu lan Patih Dipodirjo.

Sanesipun ngaos wonten ing Magelang, Panjenenganipun RM. Mansyur ugi ngaos wonten ing Demak, ngantos kapundhut putramantu dening Pengulu Demak wekdal semanten lan peputra RM. Haji Abdurrahman ingkang dados Pengulu Demak.

RM. Mansyur ugi nate tindak ngaos ngantos dangu wonten ing Aceh. Sakkonduripun saking Aceh, RM. Mansyur lajeng trukah wonten ing Luning. Siti Udakawis 40 bahu / 3 hektar ingkang waunipun taksih awujud alang – alang dipunbabad lan saklajengipun dipundamel dhusun. RM. Mansyur dipunbiyantu dening Glondong Luning ingkang asma Dipomenggolo ( pesarehanipun wonten ing sak kilenipun pesarehan Kyai Guru Luning, persisipun wonten ing sakngandaping wit ageng ; wekdal kawula ziarah ndalu nyarengi dinten Khoulipun Kyai Guru Luning, Panjenenganipun Glondong Dipomenggolo Rawuh lan manggihi wonten alam Nuriyah, dedegipun ageng inggil mawi kumis lan jenggot ingkang ketel, pakulitanipun radi cemeng lan swantenipun ageng, wekdal semanten Panjenenganipun ugi ndherek Ziarah kaliyan pinten – pinten ruhipun muridipun Kyai Guru Luning mbok bilih kagem ngormati khoulipun Kyai Guru Luning ).

Saksampunipun dados dhusun, RM. Mansyur lajeng damel pesantren awujud pondhok lan mesjid. Santrinipun kathah ingkang saking Demak, Magelang, Kendal, Cirebon, Surabaya, Tremas, Pacitan, Banten, Jawi Kilen lan sanes – sanesipun. Wiwit wekdal punika RM. Mansyur katelah Kyai Guru Luning Muhyidin Arrofi’i.

Antawisipun santri – santri wau wonten ingkang asma Kyai Basori, putranipun Kertanegara ( Pengulu Landrat Purwokerto ) ingkang saklajengipun dados Kyai Mlaran sepindah ngantos dumugi turunipun sakpriki.

Wekdal pertobatan sepindah, wonten satunggaling murid asma Ki Jayeng Kewuh Sucen Jurutengah, nyuwun kanti sanget supados putranipun Kyai Guru Luning kersa dipunpundhut dados putramantunipun. Kyai Guru Luning marengaken, lajeng maringaken putranipun ingkang asma RM. Chamid dipunkramakaken kaliyan Nyai Jariyah lan lajeng dipundadosaken Kyai wonten ing Tritis Sucen Jurutengah, Wondene RM. Abdul Aziz ( wayahipun / putranipun RA. Nyai Jamilah Sangid ) dipunkramakaken kaliyan Putri Ki Jayengkewuh lan dipundadosaken Kyai Wonten ing Beji Sucen Jurutengah.

Wekdal pertobatan ambal kaping kalih, wonten satunggaling saudagar asal saking Baledono Purworejo asma Ki Suteruno nyuwun kanti sanget supadhos putranipun Kyai Guru Luning kersa dipunpundhut dados putramantunipun. Kyai Guru Luning marengaken, lajeng ngramakaken putra bektanipun ( gawan ) saking garwa Puteri Patih Dipodirjo ingkang asma Kyai Haji Yusack ( ingkang apal Quran ) ingkang sumare wonten ing Candi Baledono Purworejo.

Antawisipun pra santrinipun Kyai Guru Luning ingkang kalebet priyayi inggih punika :
1. Bupati Kutoarjo ingkang asma RM. Suryokusumo
2. RM. Purbokusumo
3. Patih Kutoarjo ingkang asma Raden Kertopati
4. Nyai Patih Dipodirjo Purworejo ingkang saklajengipun dados marasepuhipun Kyai Guru Luning.

Kyai Guru Luning punika satunggaling Ulami kina ingkang Khos wonten ing babagan agami Islam lan Guru Qurro ingkang Apal Quran. Panjenenganipun kagungan sifat welas asih mboten naming dhumateng sesami, ananging ugi dhateng kewan – kewan, malah nate wonten ing satunggaling wekdal,wonten laler ingkang nyecep tinta ingkang saweg kagem nyerat, lajeng Panjenenganipun kendel nyeratipun ngantos dumugi laler punika kesah. Kyai Guru Luning asring mboten dhahar ing sedinten – sedalunipun. Malah wekdal Panjenenganipun taksih ngaos wonten ing pondhok, asring kemawon sekulipun dipuncampur kaliyan pasir. Kyai Guru Luning salahsatunggaling priyantun ingkang ahli wirangi, mboten kersa nglampahi ingkang mboten limrah. Mboten kersa ngagem mingsri ( lisah arum ). Mboten kersa dhahar masakanipun tiyang ingkang mboten takwa. Kyai Guru Luning ugi ahli puasa lan sholat sunat. Sedinten sedalu ngantos 41 rokaat.

Kyai Guru Luning anggenipun nyebar agami Islam mboten namung mucal pinten – pinten kitab kuning, ananging ugi mucal Al Quran kanti fasih ngagem tembang Misry, Makiyyi lan Bashairy, mboten namung dhateng pra santri kakung, ananging ugi dhateng pra santri estri, pramila pondhok Luning punika lajeng kasiyar dumugi ing pundhi kemawon.

Kyai Guru luning ugi mucal Tarekat Syatariyah. Malah wonten santrinipun ingkang angsal ijazah tarekat Syatariyah. Santri punika inggih Panjenenganipun Kyai Imam Puro ( Kyai Ngemplak ). Dipuncariosaken bilih Kyai Imam Puro ( Kyai Ngemplak ) dados santrinipun Kyai Guru Luning wiwit alit. Kyai Imam Puro dados abdi wonten dalemipun Kyai Guru Luning. Panjenenganipun dipunpasrahi kebon / pekawisan ingkang wiyaripun 8 bahu ingkang dipuntanemi woh – wohan, ananging ngantos dumugi 8 tahun Panjenenganipun Kyai Imam Puro dereng nate nyicipi woh – wohan punika, pramila Kyai Imam Puro lajeng katelah Benawi ingkang artosipun jujur. Kyai Imam Puro mboten nate dhahar kejawi namung keron / intip, meski saben dintenipun kulawarga Kyai Guru Luning masak sekul. Kyai Imam Puro ngaos Al Quran namung angsal 10 juz lan surat tafsil sesarengan kaliyan Kyai Murtolo, Ketib Kauman Purworejo ingkang dados putramantunipun H.R. Baedowi Pengulu Landrat Purworejo. Kyai Imam Puro punika Ahli Ushul, wondene Kyai Murtolo Ahli Fiqih lan Falaq.

Kyai Guru Luning nglampahi dzikir Saman. Kathah tiyang Bawean lan Banjarmasin ingkang mundhut baiat wonten ngarsanipun Kyai Guru Luning.

Kyai Guru Luning ugi aktif wonten ing babagan perjuangan. Panjenenganipun sesarengan kaliyan Pangeran Diponegoro nglampahaken perang sandhi lan pikantuk kamenangan wonten ing daerah Kemiri, Loano, Sucen lan sanes – sanesipun. Saking alusipun ngantos Walandi mboten sumerep babarpisan. Saklereping perang, Kyai Guru Luning ugi taksih berjuang kanti ngajengaken tuntutan – tuntutan dhateng Walandi sesarengan kaliyan Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim ( Mbah Ahmad Alim ) Bulus ingkang dipuntandhu amargi sampun sanget sepuhipun.

Tiyang Jawi ingkang kacepeng dening Walandi wekdal semanten kaukum kanti dipunpentheng ( salib) wonten ing dhusun Kedung Lo Kilen Tanggung. Dening Kyai Guru Luning ukuman punika lajeng dipuntuntut supados dipun gantos. Walandi lajeng nindakaken ukuman kanti dipuntemporongaken surya. Kyai Guru Luning ugi lajeng ngajengaken tuntutan malih. Walandi lajeng gantos ukuman kanti dipun cor timah. Kyai Guru Luning ugi taksih ngajengaken tuntutanipun malih. Walandi lajeng nglampahaken ukuman Picis wonten ing Bong Cina. Ukuman Picis wau ugi dipuntuntut malih dening Kyai Guru Luning. Walandi lajeng nglampahaken ukuman gantung.

Kyai Guru Luning Muhyidin Arrofi’i surut wonten ing yuswa 56 taun, wonten ing dinten Rebo Kliwon, Wulan Syawal 1276 H / 1855 M, jam 12 dalu amargi gerah pilek ingkang dangunipun ngantos satunggal taun. Panjenenganipun dipunsarekaken wonten ing sak kilenipun Pangimaman mesjid Luning ( miturut Ruhipun Kyai Guru Luning nalikanipun ngrawuhi kawula wonten alam Nuriyah wekdal ziarah ndalu wonten salahsatunggaling wekdal ing warsa 2008, kanti awujud Nur, Panjenenganipun ngendika bilih pesarehan sakkilenipun inggih punika pesarehanipun Garwa Sepuh, wondene pesarehan sakwetanipun inggih punika pesarehanipun Garwa Nem, ananging mboten dipunsebutaken sinten kemawon asmanipun garwa wau ).Khoulipun Kyai Guru Luning woten ing 26 Sya’ban mapan wonten ing serambi Masjid Luning.

KEKANCINGAN MATARAM ( SILSILAH ) AMANGKURAT JAWI , KGP. HANGABEHI KARTASURA RM. SANDEYO ( KYAI NUR IMAN MLANGI ), RM. MANSYUR MUHYIDIN ARROFI’I ( KYAI GURU LUNING )

-Brawijaya terakhir ( seda mukswa wonten ing Hargo Dalem Lawu ) peputra ; 
-R. Bondan Gejawan ( Ki Ageng tarub III, sumare wonten ing Tarub Purwodadi Grobogan ) peputra ;
-Ki Ageng Getas Pandawa ( sumare wonten ing Purwodadi Grobogan ) peputra ;
-Ki Ageng Sela ( sumare wonten ing Purwodadi Grobogan ) peputra ;
-Ki Ageng Nis peputra ;
-Kyai Ageng Pemanahan ( sumare wonten ing pesarehan Kotagedhe Ngayogyakarta ) peputra ;
-Panembahan Senopati ( sumare wonten ing pesarehan Kotagedhe Ngayogyakarta ) peputra ;
-Prabu Anyokrowati / RM. Jolang ( sumare wonten ing pesarehan Kotagedhe Ngayogyakarta ) kaliyan garwa Sayyidah Dyah Banowati / Ratu Mas Hadi, ibni Sayyid Pangeran Benawa Pajang, ibni Sayyid Abdurrahman, ibni Sayyid Jaka Tingkir, ibni Ainul Yakin ( Sunan Giri ), ibni Maulana Ishak, ibni Ibrahim Asmuro, ibni Jamaludin Khusen, ibni Ahmad Syah Jalal ( Jalaludin Khan ), ibni Abdullah ( al – Azhamat ) Khan ibni Abdul Malik ( Ahmad Khan ), ibni Alwi Ammi al – Faqih , ibni Muhammad Shahib Mirbath, ibni Ali Khali’ Qasam, ibni Alwi ats – Tsani, ibni Muhammad Sahibus Saumiah, ibni Alwi Awwal, ibni Ubaidullah, ibni Ahmad al – Muhajir, ibni Isa ar – Rummi, ibni Muhammad al – Naqib, ibni Ali al – Uraidhi, ibni Ja’far ash – Shadiq, ibni Muhammad al – Baqir, ibni Ali Zainal Abidin, ibni Husein, ibni Sayyidatina Fatimah, Ra, ibni Rosulullah Muhammad S. A. W
peputra;
-Sayyid Prabu Sultan Agung Anyokrokusumo / RM. Rangsang / Jatmika ( sumare wonten ing pesarehan Imogiri Ngayogyakarta ) kaliyan garwa Ratu Wetan putrinipun Tumenggung Upasanta Bupati Batang / Keturunan Ki Juru Mertani peputra ;
-Sayyid Prabu Amangkurat I / RM. Sayidin ( sumare wonten ing pesarehan Tegalarum / Tegal Wangi Tegal ) kaliyan garwa Premaisuri Keturunan Kajoran peputra ;
-Sayyid Prabu Amangkurat II / Pangeran Puger / RM. Drajat / Pakubuwana I ( sumare wonten ing pesarehan Imogiri Ngayogyakarta ) peputra ;
-Sayyid Prabu Amangkurat IV / Amangkurat Jawi / RM. Surya Putra ( sumare wonten ing pesarehan Imogiri Ngayogyakarta ) peputra ;
1. Sayyid RM. Sandeyo (Kyai Nur Iman Mlangi / KGP . Hangabehi Kartasura, sumare wonten ing Mlangi )
2. Sayyid KPA. Mangkunegoro I
3. Sayyid KPA. Danupojo
4. Sayyidah RA. Pringgolojo
5. Sayyid K. Susuhunan PB. II Surokarto
6. Sayyid KPA. Pamot
7. Sayyid KPA. Hadiwidjojo
8. Sayyid KPA. Hadinegoro
9. Sayyidah K. Ratu Madunegoro
10. Sayyid K. Sultan Hamengku Buwana I Ngajogjakarta / RM Sudjono ( sumare wonten ing Imogiri )
11. Sayyid KP. Rogo Purboyo
12. Sayyid KGPA. Panular
13. Sayyid KGPA. Blitar
14. Sayyidah RA. Surodiningrat
15. Sayyid KPA. Buminoto – Sultan Dandun Mertengsari – Adipati Setjoningrat – Panembahan Bintoro
16. Sayyid KP. Singosari ( KP. Joko )
17. Sayyid KGPA. Mataram
18. Sayyid KGP. Martoseno
19. Sayyidah RA. Hendronoto
20. Sayyid KGPA. Selarong
21. Sayyid KGPA. Prang Uledono
22. Sayyid KGPA. Buminoto

0

Sayyid RM. Sandeyo ( Kyai Nur Iman Mlangi ) kagungan garwa nem ( 6 ) inggih punika :

1. Garwa Gegulu, peputra :
1. Sayyid RM. Mursodo wonten ing Mlangi
2. Sayyid RM. Nawawi wonten ing Mlangi
3. Sayyid RM Syafangatun wonten ing Mlangi
4. Sayyid RM. Taptojani – Kyai Kedu Wali Kedu
5. Sayyidah RA. Cholifah / Kyai Mansyur wonten ing Mlangi
6. Sayyidah RA. Muhammad wonten ing Mlangi
7. Sayyidah RA. Nurfakih / Murfakiyyah / wonten ing Mlangi
Nuryakin Cunthel
8. Sayyidah RA. Muso – Kyai Sragen gurunipun Pangeran Diponegoro
9. Sayyid RM Chasan Bisri / Muhsin Besari wonten ing Mlangi
10. Sayyidah RA. Mursilah / Ngabdul Karim

2. Garwa Surati, peputra :
1. Sayyidah RA Muhammad Soleh wonten ing Mlangi
2. Sayyid RM Salim 
3. Sayyidah RA. Jaelani wonten ing Mlangi

3. Garwa Kitung ( Kota Gedhe ), peputra :
1. Sayyidah RA. Abutohir
2. Sayyidah RA. Mas Tumenggung

4. Garwa Bijanganten, peputra :
1. Sayyidah RA. Nurjamin Cunthel wonten ing Mlangi

5. Garwa Putri Cina ( Nyai Ngadiluwih ), peputra :
1. Sayyid RM. Mansyur Muchyidin Arrofi’i wonten ing Luning
( Kyai Guru Loning )

6. Garwa Putri Bupati Jepara ( peputra pitu ( 7 ), kalih ( 2 ) Kakung lan gangsal ( 5 ) Putri ; ananging turunipun mboten dipunsumerepi dumugi sakpunika ) mbok bilih wonten ing sanes wekdal saged kepanggih lan nyambung pasederekan malih.

I

Sayyid RM. Masyur Muchyidin Arrofi’i ( Kyai Guru Loning ) kagungan garwa gangsal ( 5 ) inggih punika :

1. Garwa Putri penghulu Demak, peputra :
1. Sayyid RM . Haji Ngabdurrochman

2. Garwa Alang – Alang Amba, peputra :
1. Sayyidah RA. Fatimah / Kyai Sayyid Taslim ( Tirip )
2. Sayyidah RA. Djamilah ( Nyai Sangid ) Luning 
3. Sayyid RM. Haji Muhammad Nur / Nur Muhammad Alang – alang Amba / Santren Kutoarjo ( Pengulu Ladrat Purworejo ) sumare ing Alang – Alang Amba / Santren.
4. Sayyid RM. Kyai Bustam ( Kemiri )

Wondene Nyai Haji Abdulghani Kauman Purworejo lan Nyai Haji Ishak Alang- alang Amba punika putra bektan ( gawan ) saking garwa Alang – Alang Amba kaliyan Garwa sakderengipun Sayyid Kyai Guru Luning.

3. Garwa Putri Dipodirjo, peputra :
1. Sayyid RM. Muhammad Zein ( guru Quro ) Solotiyang 
2. Sayyid RM. Kyai Machmud Luning
3. Sayyidah RA. Yai Istad ( Kyai Abdurrohman ) Bedug Bagelen 
4. Sayyid RM Haji Soleh ( Kyai Luning )

Wondene Haji Yusack Al Hafidz lan Palil punika putra bektan ( gawan ) saking garwa Putri Patih Dipodirjo kaliyan Garwa sakderengipun Sayyid Kyai Guru Luning.

4. Garwa Putri Lurah Krojo, peputra :
1. Sayyid RM. Chamid Sucen Tritis Bayan Purworejo

5. Garwa Putri Kyai Soleh Qulhu Salaman Magelang, peputra :
1. Sayyid RM. Haji Ngabdullah Mahlan Luning

II

1. Sayyid RM . Haji Ngabdurrochman : turunipun mboten dipunsumerepi dumugi sakpunika, mbok bilih wonten ing sanes wekdal saged kepanggih lan nyambung pasederekan malih.

2. Sayyidah RA. Fatimah ( Kyai Sayyid Taslim Tirip ibni Sayyidah Nyai Tolabudin Paguan ibni Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus ) peputra :
2.1. Kyai Sayyid RM. Abdurrohman Tirip Purworejo ( kagungan garwa kalih ( 2 ), ananging dereng dipunsumerepi asma – asmanipun. Garwa sepindah saking Sucen, garwa kaping kalih saking Bulus ) 
Garwa Sucen peputra :
2.1.1. Sayyidah RA. Roikhanah Plumbon peputra :
2.1.1.1. Sayyidah RA. Rughoyah / Makmun alm. peputra :
2.1.1.1.1. Sayyidah RA. Rokhimah peputra :
2.1.1.1.1.1. Sayyidah RA. Siti Rohayati peputra :
2.1.1.1.1.1.1. Sayyid R.
2.1.1.1.1.1.2. Sayyidah RA.

2.1.1.1.1.2. Sayyid R. Imam Panuju peputra :
2.1.1.1.1.2.1. Sayyid R. Tanda
2.1.1.1.1.2.2. Sayyid R. Tandi
2.1.1.1.1.2.3. Sayyidah RA. Retina

2.1.1.1.1.3. Sayyid R. Khoerudin

2.1.1.1.1.4. Sayyid R. Ardhy Sumardi

2.1.1.1.1.5. Sayyid R. Waluyo

2.1.1.1.2. Sayyidah RA. Kharisoh peputra :
2.1.1.1.2.1. Sayyidah RA. Nurul peputra :
2.1.1.1.2.1.1. Sayyidah RA. Candra

2.1.1.1.2.2. Sayyidah RA. Retno peputra :
2.1.1.1.2.2.1. Sayyidah RA. Alfi
2.1.1.1.2.2.2. Sayyid R. Khuluq

2.1.1.1.2.3. Sayyid R. Beni peputra :
2.1.1.1.2.3.1. Sayyid R. Tamam
2.1.1.1.2.3.2. Sayyidah RA.

2.1.1.1.3. Sayyidah RA. Khotmah peputra :
2.1.1.1.3.1. Sayyidah RA. Siti Fatonah
2.1.1.1.3.2. Sayyidah RA. Ade Sri Sugiarti
2.1.1.1.3.3. Sayyidah RA. Yuyun
2.1.1.1.3.4. Sayyid R. Guruh

2.1.1.1.4. Sayyidah RA. Halimah peputra :
2.1.1.1.4.1. Sayyid R. Aang Eka N
2.1.1.1.4.2. Sayyidah RA. Idza F. Nufus
2.1.1.1.4.3. Sayyidah RA. Nia Kurniawati
2.1.1.1.4.4. Sayyid R. Firman Nurul F.

2.1.1.1.5. Sayyidah RA. Honimah peputra :
2.1.1.1.5.1. Sayyid R. Muh. Ravie Ananda peputra :
2.1.1.1.5.1.1. Sayyid R. Avataranindita Manungsa Jati

2.1.1.1.5.2. Sayyidah RA. Aila Rezannia peputra :
2.1.1.1.5.2.1. Sayyidah RA. Grahita Rahdipa Rahardjo

2.1.1.1.6. Sayyidah RA. Soimah peputra :
2.1.1.1.6.1. Sayyid R. Arif Hidayat peputra :
2.1.1.1.6.1.1. Sayyidah RA. Nova

2.1.1.1.6.2. Sayyidah RA. Titin Rahayuningsih peputra :
2.1.1.1.6.2.1. Sayyidah Ra. Nisa
2.1.1.1.6.2.2. Sayyidah RA. Nada

2.1.1.1.6.3. Sayyid R. Teguh Priyatno

2.1.1.1.6.4. Sayyidah RA. Nur Fatmawati peputra :
2.1.1.1.6.4.1. Sayyidah RA.
2.1.1.1.6.4.2. Sayyidah RA.

2.1.1.1.6.5. Sayyidah RA. Diyah Kurniasari

2.1.1.2. Sayyidah RA. Rofqoniyah / Kyai Matori alm. peputra :
2.1.1.2.1. Kyai Sayyid R. Salim Almator peputra :
2.1.1.2.1.1. Sayyid R. Tobagus Muslihudin Aziz
2.1.1.2.1.2. Sayyidah RA. Hikmatul Hasanah
2.1.1.2.1.3. Sayyidah RA. Maksumah Kurniawati
2.1.1.2.1.4. Sayyid R. Musyafa Firman Iswahyudi
2.1.1.2.1.5. Sayyidah RA. Retno Auliyatussangadah
2.1.1.2.1.6. Sayyidah RA. Eta fatmawati Auliyatul Ummah

2.1.1.2.2. Sayyidah RA. Songidah peputra :

2.1.1.2.3. Sayyidah RA. Sangadatun Diniyah almh. peputra :

2.1.1.2.4. Kyai Sayyid R. Khumsosi Al Mator peputra :
2.1.1.2.4.1. Sayyidah RA. Siti Khulasoh
2.1.1.1.4.2. Sayyidah RA. Siti Fatimah
2.1.1.1.4.3. Sayyid R. Lukman Zein
2.1.1.1.4.4. Sayyidah RA. Anis Siti Karimah
2.1.1.1.4.5. Sayyidah RA. Siti Khomsiati
2.1.1.1.4.6. Sayyid R. Anas Mufadhol alm.
2.1.1.2.5. Sayyid R. H Makmuri Al Mator peputra :
2.1.1.2.5.1. Sayyid R. Arif
2.1.1.2.5.2. Sayyidah RA. Dr. Ita
2.1.1.2.5.3. Sayyidah RA.

2.1.1.2.6. Sayyid R. Muslim Al Mator peputra :

2.1.1.3. Sayyid R. Sanusi alm. peputra :
2.1.1.3.1. Sayyidah RA. Solekhah peputra :
2.1.1.3.1. Sayyidah RA. Yati
2.1.1.3.2. Sayyidah RA. Ros
2.1.1.3.3. Sayyid R. Nano
2.1.1.3.4.
2.1.1.3.5. Sayyid R. Ali

2.1.1.3.2. Sayyidah RA. Salamah Prembun peputra :
2.1.1.3.1. Sayyid R. Nusi
2.1.1.3.2. Sayyidah RA. Puput

2.1.1.4. Sayyid R. Sugeng alm. ( pasukan TNI, ical jaman AOI Kebumen )

2.1.1.5. Sayyid R. Dulkodir alm. ( Pasukan AOI, ical jaman AOI Kebumen )

2.1.2. Sayyid R. Hadiyul Mustofa ( Haji Sucen ) peputra :
2.1.2.1. Sayyid R. Mahzumi Sucen ( mboten peputra )

2.1.3. Sayyid R. ? ( Ramanipun Fachrudin Kebumen ) peputra :
2.1.3.1. Sayyid R. Fachrudin (dereng dipunsumerepi wonten pundi dunungipun)

Garwa Bulus peputra :
2.1.4. Sayyidah RA. Fatimah
Garwa I / Jazuli peputra :
2.1.4.1. Sayyid. R. Mad Amin
2.1.4.2. Sayyidah RA. Rohmah
2.1.4.3. Sayyidah RA. Romlah
2.1.4.4. Sayyidah RA. Ruqoyah

Garwa II / Haji Siroj peputra :
2.1.4.5. Sayyidah RA. Zuhriyah
2.1.4.6. Sayyid R. Yazid 
2.1.4.7. Sayyid R. Zahrowardi
2.1.4.8. Sayyidah RA. Nguluwiyah
2.1.4.9. Sayyid R. Zarnuji

2.1.5. Sayyidah RA. Wardiyah ( mboten peputra )

2.2. Sayyidah RA. Jamilah ( Nyai Ibrahim ( garwa II ) Pengulu Landrat Kebumen ) peputra :
2.2.1. Sayyidah RA. Ashariyah / Mustofa Banjarnegara
2.2.2. Sayyidah RA. Umi Kulsum / Sumbono
2.2.3. Sayyidah RA. Maimunah / Ali Siroj 
2.2.4. Sayyidah RA. Mariyah / Sumbono
2.2.5. Sayyid R. Hasim
2.2.6. Sayyidah RA. Maryatini / Masngudin
2.2.7. Sayyidah RA. Johariyah / kagarwa Kyai Sururudin, lajeng kagarwa dening Kyai Jamaksari Somalangu
2.2.8. Sayyidah RA. Sri Kartini

2.3. Sayyidah RA. Aisyah Kyai Abu Sujak Kemiri peputra :

2.4. Kyai Sayyid RM. Abdurrohim ( Mbah Gebang ) kagungan garwa kalih ( 2 ) inggih punika Sayyidah RA. Baingah ibni Sayyid RM. H. Muhammad Nur ibni Sayyid Kyai Guru Luning ( kaliyan garwa Alang – alang Amba ) lan Sayyidah RA. Nafingah ibni Sayyid RM. Chamid Tritis ibni Sayyid Kyai Guru Luning ( kaliyan garwa Putri Lurah Kroyo ), ananging dereng dipunsumerepi pundi ingkang garwa sepindah lan pundi garwa ingkang kaping kalih ) :
Garwa I peputra :
2.4.1. Sayyid R. Mahasin
2.4.2. Sayyidah RA. Hasbiyah
2.4.3. Sayyid R. Khojin
2.4.4. Sayyid R. Baedowi
2.4.5. Sayyidah RA. Maksumah
2.4.6. Sayyid R. Abdullah
Garwa II peputra :
2.4.7. Kyai Sayyid R. Muhyi / Mukti alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi peputra :
2.4.7.1. Sayyid R. Muflih Perangan
2.4.7.2. Sayyid R. Muh. Miftah Perangan
2.4.7.3. Sayyid R. Mudatsir
2.4.7.4. Sayyidah RA. Muhsonah
2.4.7.5. Sayyidah RA. Mu’awah Seneporejo Siliragung
2.4.7.6. Sayyid R. Muzamil
2.4.7.7. Sayyidah RA. Mudzrikah
2.4.7.8. Kyai Sayyid R. Munhamir Tamanagung Cluring Banyuwangi
2.4.7.9. Sayyidah Mustaqimah Sukorejo

2.4.8. RA. Munawaroh ( Sumatera, ngantos dumugi sakpriki dereng wonten pawartosipun )

2.4.9. KH. Sayyid R Sya’roni alm. Temurjo Purwoharjo Banyuwangi peputra :
2.4.9.1. Sayyidah RA. Mutmainah
2.4.9.2. Sayyid R. Sairu
2.4.9.3. Sayyid R. Khamami
2.4.9.4. Sayyid R. Jami’ah
2.4.9.5. Sayyid R. Jauhar
2.4.9.6. Sayyid R. Halimi

2.4.10. Kyai Sayyid R. Abdal alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi

2.4.11. Kyai Sayyid R. Azhad alm. Perangan Purwoharjo Banyuwangi peputra :
2.4.11.1. Kyai Sayyid R. Mustofa Azhad Perangan
2.4.11.1.1. Sayyid R. Ahmad Nasihudin Al Bahiri
2.4.11.1.2. Sayyidah RA. Latifah

2.4.11.2. Kyai Sayyid R. Toha Azhad Merauke Irian Jaya peputra :
2.4.11.2.1. Sayyid R. Habiburrohim
2.4.11.2.2. Sayyidah RA. Nihayatus Zuhriya

2.4.11.3. Kyai Sayyid R. Musta’in Azhad alm.

2.4.11.4. Kyai Sayyid R. M. Yasin Azhad Perangan peputra :
2.4.11.4.1. Sayyid R. Wafi
2.4.11.4.2. Sayyidah RA. A’ lin Bil Hija

2.4.11.5. Sayyidah RA. Siti Aminah Azhad Ngadirejo Purwoharjo peputra :
2.4.11.5.1. Sayyid R. Ahmad Luqman Hakim
2.4.11.5.2. Sayyid R. Burhanudin Al Maki
2.4.11.5.3. Sayyid R. Abdurrahman
2.4.11.5.4. Sayyid R. Abdurrahim

2.4.11.6. Sayyidah RA. Siti Hanifah Azhad Perangan peputra :
2.4.11.6.1. Sayyid R. Utsman

2.4.11.7. Kyai Sayyid R. Halimu Shodiq Azhad Perangan peputra :
2.4.11.7.1. Sayyid R. Wildan Hadziqi

2.4.11.8. Kyai Sayyid R. Nur Hamid Azhad Perangan peputra :
2.4.11.8.1. Sayyid R. Alan ‘ Adzim Al Aufa

2.4.12. Kyai Sayyid R. Hamdullah Buluagung Siliragung Banyuwangi peputra :
2.4.12.1. Kyai Sayyid R. Ali Masngud Buluagung
2.4.12.2. Sayyidah RA. Sa’adah
2.4.12.3. Sayyid R. Zuhri
2.4.12.4. Sayyid R. Tasip

2.4.13. Kyai Sayyid Din alm.

2.4.14. Kyai Sayyid R. Fatkhan

2.5. Sayyid RM.Jahet ( Kyai Tirip Gebang ) kagungan garwa kalih ( 2 ) inggih punika :
Garwa Putri termas peputra :
2.5.1. Sayyid R. Nawawi
Garwa Syarifah Zaenab peputra :
2.5.2. Sayyidah RA. Nyai Baroroh

2.6. Sayyidah RA. Suyud / Kyai Suyud Karangrejo Kutoarjo peputra :

3. Sayyidah RA. Djamilah ( Kyai Sangid ) Luning peputra :
3.1. Sayyidah RA. Jaenab / Nyai Muhyidin Kuwangsan Kemiri peputra ;

3.2. Sayyidah RA. Jemblem / Nyai Muhammad Socheh Sutoragan peputra ;

3.3. Sayyidah RA. Klentheng / Nyai Muso Luning peputra ;

3.4. Sayyid RM. Abdul Aziz / Kyai Sucen Beji Bayan peputra ;
3.4.1. Sayyid R. Muh. Royani peputra ;
3.4.1.1. Sayyidah RA. Bahiyah
3.4.1.2. Sayyidah RA. Suwaibah
3.4.1.3. Sayyid R. Sumedi
3.4.1.4. Sayyid R. Nurrahman
3.4.2. Sayyid R. Muh. Ibrahim peputra ;
3.4.2.1. Sayyid R. Haji Muh. Tahrir
3.4.2.2. 
3.4.2.3.
3.4.2.4.
3.4.2.5. Sayyid R. Muh. Jawad 
3.4.2.6. Sayyid R. Mufid
3.4.3. Sayyid R. Muh. Juri peputra ;
3.4.3.1. Sayyid R. Muh. Tafsir
3.4.4. Sayyidah RA. Suniyah /Nyai Haji Nur 
3.4.5. Sayyid R. Muh. Hasyim

3.5. Sayyid RM. Barzachi / Pengulu Naib Garung Wonosobo peputra ;

3.6. Sayyid RM. Muhammad Anis Kyai Luning peputra ;

3.7. Sayyidah RA. Suwuh Joyosumarmo peputra ;

4. Sayyid RM. Haji Muhammad Nur / Nur Muhammad Alang – alang Amba / Santren ( Pengulu Ladrat Purworejo ) peputra :
4.1. Sayyid RM. Haji Rofingi Ketib Kutoarjo peputra :

4.2. Sayyid RM. Haji Kistubo Ketib Purworejo peputra :

4.3. Sayyidah RA. Chadijah / Kyai Marzuki Kutoarjo peputra :

4.4. Sayyidah RA. Nyai Judi Sucen Tritis peputra :

4.5. Sayyidah RA. Nyai Baingah / Kyai Abdurrohim Gebang peputra : ( Mriksani Turunipun Sayyid Kyai RM Abdurrohim Gebang )

4.6. Sayyidah RA. Rodiyah / Nyai Tambeh Kutoarjo peputra :

4.7. Sayyidah RA. Tutik / Haji Siraj Ketib Kutoarjo peputra :

4.8. Sayyid RM. KH. Chusen Pengulu Bayan peputra :
4.8.1. Sayyidah RA. Denok

4.9. Sayyid RM. Baliyo Kutoarjo peputra :

4.10. Sayyidah RA. Badaruddin Kyai Solotiyang peputra :
4.10.1.
4.10.2.
4.10.3.
4.10.4. Sayyidah RA. Nyai Siti Hajiroh mboten peputra lajeng ngangkat putra RA. Mustanginah Chalimi

4.10.5. Sayyid Kyai R. Dachlan Kaliboto
Garwa Nyai Zaenab peputra :
4.10.5.1. Sayyidah RA. Ulfah
4.10.5.2. Sayyidah RA. Mustafidah
4.10.5.3. Sayyid R. Ahmad Najib
4.10.5.4. Sayyidah RA. Malichah
4.10.5.5. Sayyidah RA. Zumaroh
Garwa RA. Siti Chotijah Maron peputra :
4.10.5.6. Sayyidah RA. Cholisoh peputra :
4.10.5.6.1. Sayyidah RA. Anis Arifah
4.10.5.6.2. Sayyidah RA. Naim Mardiyah
4.10.5.6.3. Sayyid R. Imron Hakim
4.10.5.6.4. Sayyidah RA. Umi Latifah
4.10.5.6.5. Sayyid R. Agus Sukur Salim
4.10.5.6.6. Sayyid R. Muhajir
4.10.5.7. Sayyid R. Abdul Ghofir peputra :
4.10.5.7.1. Sayyid R. Naufal Mujtaba Alluabab
4.10.5.7.2. Sayyidah RA. Kuni Sufia Labibah
4.10.5.8. Sayyid R. Zainal Abidin peputra :
4.10.5.8.1. Sayyidah RA. Sofri Inayah
4.10.5.8.2. Sayyid R. Chalifurifai
4.10.5.9. Sayyid R. Dimyati
4.10.5.10. Sayyidah RA. Maghfuroh Muslim peputra :
4.10.5.10.1. Sayyid R. Bahaudin
4.10.5.10.2. Sayyid R. Abdul Chamid
4.10.5.11. Sayyidah RA. Wafiroh Rifai peputra :
4.10.5.11.1. Sayyid R.Choirul Hadi

5. Sayyid RM. Kyai Bustam ( Luning Kemiri ) peputra :
5.1. Sayyid RM. Suyud Kyai Karang Rejo Kutoarjo
5.2. Sayyidah RA. Nuriyah Fadil Solotiyang Loano I
5.3. Sayyid RM. Muhammad Siraj Kyai Luning
5.4. Sayyid RM. Muhammad Jawad Luning ( seda timur )
5.5. Sayyidah RA. Aminah Nyai Fadil Solotiyang Loano II

6. Sayyid RM. Muhammad Zein ( guru Quro ) Solotiyang

7. Sayyid RM. Kyai Machmud Luning

8. Sayyidah RA. Nyai Istad ( Kyai Abdurrohman ) Bedug Bagelen peputra :
8.1. Sayyidah RA. Nyai Abu Masngud Sangubanyu Grabag
8.2. Sayyidah RA. Nyai Abdul Qodir Piyono Grabag
8.3. Sayyid RM. Kyai Sadali Bedug Bagelen
8.4. Sayyid RM. Kyai Aftadi ( seda timur )
8.5. Sayyidah RA. Haji Abdullah Faqih Kedung Kuali Purwodadi Purworejo

9. Sayyid RM Bahrun / Haji Soleh ( Kyai Luning ) peputra :
9.1. Sayyidah RA. Aisyah Nyai Kemangguan Krakal Kebumen
9.2. Sayyidah RA. Muhammad Sahlan Luning
9.3. Sayyid RM. Chaidar Pituruh Kutoarjo
9.4. Sayyidah RA. Chamidah Pensiunan Mantri Guru Wadaslintang

10. Sayyid RM. Chamid Kyai Sucen Tritis Bayan Purworejo peputra :
10.1. Sayyid RM. Haji Judi Kyai Tritis
10.2. Sayyidah RA. Ngusman Kyai Tritis Sucen
10.3. Sayyidah RA. Umi Tambak Banyumas
10.4. Sayyidah RA. Nafingah / Nyai Abdurrohim Gebang
10.5. Sayyid RM. Haji Dachlan Al Hafidz Kalikepuh peputra :
10.5.1. Sayyidah RA. Nyai Saodah
10.5.2. Sayyid RM. Kyai Bastomi ( Klepuh ) peputra :
10.5.2.1. Sayyidah RA. Nyai Murdiyah Ali
10.5.2.2. Sayyidah RA. Anisah Al Is
10.5.2.3. Sayyid R.Muhammad Wahyudin F. Arrofingi
10.5.2.4. Sayyid R. Nurul Ilmi
10.5.2.5. Sayyid R. Ahmad Sirojudin
10.5.2.6. Sayyidah R. Chamid Dahlan
10.5.2.7. Sayyidah RA. Ruqoyah
10.5.2.8. Sayyidah RA. Nihayah
10.5.3. Sayyidah RA. Nyai Jariyah
10.5.4. Sayyid RM. KH. Abu Hasan / Nur Muhammad Adikarso Kebumen kaliyan garwa Sayyidah Siti Hafsoh ibni Kyai Sayyid Ahmad Hisyam ibni Kyai Sayyid Habib ibni Sayyidah Nyai Murtaman ibni Kyai Sayyid Taslim Tirip ibni Sayyidah Nyai Tolabudin ibni Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus Purworejo peputra :
10.5.4.1. Kyai Sayyid R. Habibullah
10.5.4.2. KH. Sayyid R. Muh. Nawawi Hisyam ( Gus Wawi Adikarso Kebumen )
10.5.4.3. Kyai Sayyid R. Mahrus Muqorrobin
10.5.4.4. Sayyidah RA. Siti Halimah
10.5.4.5. Kyai Sayyid R. Muh Ali Dimyati
10.5.4.6. Kyai Sayyid R. Zainul Arifin ( Ponpes Tempuran Magelang )
10.5.4.7. Sayyidah RA. Fatimah
10.5.4.8. Sayyidah RA. Siti Halimah
10.5.4.9. Sayyidah RA. Nafisah 
10.6. Sayyidah RA. Khasanah / Nyai Sayyid Ahmad Al Atas Sucen Tritis peputra :
10.6.1. Sayyid R. Abdurrahman ( kaliyan garwa Rng. Siti Chotijah ) peputra :
10.6.1.1. Sayyidah RA. Syifak
10.6.1.2. Sayyidah RA. Nurhayati
10.6.1.3. Sayyid R. H. Muhajir 
10.6.1.4. Sayyid R. Ali
10.6.1.5. Sayyidah RA. Slimun

10.7. Sayyid RM. Ahmad Kroyo Kutoarjo peputra :
10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.
10.7.4.
10.7.5. Prof. DR. Internis Sayyid R. Ali Sulaiman

10.8. Sayyid RM. Haji Bakri Kyai Tritis peputra :
10.8.1. Sayyidah RA. Chabsoh
10.8.2. Sayyid R. Ibnu Kosim
10.8.3. Sayyidah RA. Mutmainah
10.8.4. Sayyid R. Toha
10.8.5. Sayyid R. Turkisi peputra :
10.8.5.1. Sayyidah RA. Fatchuriyah
10.8.5.2. Sayyidah RA. Musarofah
10.8.5.3. Sayyid R. Nasir Hamid
10.8.5.4. Sayyid R. Muhajir Sa’dulloh
10.8.5.5. Sayyid RA. Nur Munawaroh
10.8.5.6. Sayyid R. Ibrahim Amin
10.8.5.7. Sayyid R. Ahmad Chomsin
10.8.5.8. Sayyid R. Makinun Amin
10.8.6. Sayyidah RA. Afdoliyah
10.8.7. Sayyidah RA. Siti Aisyah

10.9. Sayyidah RA. Nyai Bahiyah / Nyai Pekalongan Kebumen

10.10. Sayyid RM. Kyai Abdullah Mukri Luning

11. Sayyid RM. Haji Ngabdullah Mahlan Luning peputra :
( Miturut Pustaka Darah )
11.1. Sayyid RM. Imam Sutoragan Kemiri
11.2. Sayyidah RA. Sofiyah Hadiwinangun Magelang
11.3. Sayyidah RA. Fatonah Gembor
11.4. Sayyidah RA. Musoharotun
11.5. Sayyid RM.Muhammad Kyai Luning
11.6. Sayyid RM. Muhammad Hadikusumo Surabaya
11.7. Sayyidah RA. Istifaiyah Luning

Miturut putranipun RA. Mahmudah Soerodikoesoemo ( mbok bilih RA. Mahmudah punika asma garwanipun Muhammad Hadikusumo Surabaya lajeng ingkang nyerat silsilah kala semanten kesupen, ingkang dipunserat asmanipun keng garwa. Wondene kang asma Jupri lan sanesipun mbok bilih dereng mios wekdal buku Pustaka Dharah dipundamel punapa dene ingkang nyerat wekdal kala wau ( 27 Oktober 1967 ) kesupen ) RM. HAJI ABDULLAH MAHLAN LUNING peputra :
11.1. Sayyid R.M. Imam
11.2. Sayyid R.M. Djupri
11.3. Sayyidah R.A. Kuroisyin
11.4. Sayyidah R.A. Sofiah menikah dengan : Hadiwinangoen
11.5. Sayyidah R.A. Muthoharatun menikah dengan : Sosrowardojo
11.6. Sayyid R.M. Mohammad, mengelola Mesjid Loning
11.7. Sayyidah R.A. Machmoedah menikah dengan : Soerodikoesoemo
11.8. Sayyidah R.A. Istifaiyah

Taksih kathah sanget pra turun Mataram khususipun turunipun Kyai Nur Iman Mlangi lan Kyai Guru Luning ingkang dereng kawula serat amargi dereng saged pinanggih sedaya amargi sami sumebar ing pundi – pundi, lajeng turunipun sami kepaten obor, mbok bilih amargi tebihipun satunggal – satunggalipun. Pramila namung kawula serat peputra : ( ingkang kajengipun supados para turun ingkang dereng kaserat saged njangkepi piyambak – piyambak )

Makaten punika Kitab Tarikh Nur Iman Muhyidin Arrofi’i ingkang dipunserat wonten ing dhusun Kebumen, dinten Selasa Legi , 17 Februari 2009 / 22 Safar 1430 H / taun Je, Wuku Warigalit 1942.

Kagem Pra putra wayah turunipun Kyai Nur Iman Mlangi lan Kyai Guru Luning ingkang dereng kaserat wonten ing mriki, dipunaturi nyerat piyambak – piyambak lajeng kaparingaken dening Sayyid R. Muh. Ravie Ananda ingkang alamatipun wonten ing Jalan Garuda 13 Kebumen 54311 Jawa – Tengah.

Mugi Kitab punika saged dipuntampi kanti sae dhateng Pra Maos. Kathah kekiranganipun harupi huruf – hurufipun, kirang gampil dipuntampi basanipun, ugi menawi wonten kalepatan anggenipun nyerat silsilah, kawula nyuwun agunging pangapunten.

Wasana, mugi Kyai Nur Iman Mlangi lan Kyai Guru Luning saha sedaya garwanipun sumrambah kita sedaya pra putra wayah turunipun tansah rahayu ing dalem Agami, Dunya dumugi Akhiratipun, ing dalem Jasad, Batin dumugi Ruh ipun. Tansah kalis saking bebeka : makartining sesama, makartining lelembut lan makartining dhaya pangwasa alam ingkang awon. Amin.

Kebumen, Selasa Legi 17 Februari 2009

Ingkang Nganggit lan Tanggel Jawab Seratan punika

Sayyid R. Muh. Ravie Ananda

Silsilah Turun Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus Purworejo

Sayyid R. Muh. Ravie Ananda, ibni
Sayyidah RA. Honimah, ibni
Sayyidah RA. Rughoyah, ibni
Sayyidah RA. Roikhanah, ibni
Kyai Sayyid R. Abdurrohman Tirip, ibni
Kyai Sayyid Taslim Tirip, ibni
Sayyidah Nyai Tolabudin, ibni
Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim Bulus Purworejo, ibni 
R. Singosuto Mojotengah Garung Wonosobo, ibni 
R. Alim Marsitojoyo, ibni 
R. Martogati, Wonokromo Garung Wonosobo, ibni 
R. Dalem Agung / RA. Nyai Dalem Agung Mojotengah Garung Wonosobo, ibni 
R.A. Nyai / R. Kyai Dilem Bandok Wonokromo Garung Wonosobo, ibni 
R.A. Nyai Bekel Karangkobar Banjarnegara, ibni 
R.A. Nyai Segati / Pangeran Bayat, Tegalsari Garung Wonosobo, ibni 
Sunan Kudus, ibni 
Syarifah / Sunan Ngudung, ibni 
Sunan Ampel, ibni 
Maulana Malik Ibrahim, ibni 
Syekh Jumadil Kubro, Pondok Dukuh Semarang, ibni 
Ahmad Syah Jalal ( Jalaluddin Khan ), ibni 
Abdullah ( al – Azhamat ) Khan, ibni 
Abdul Malik ( Ahmad Khan ), ibni 
Alwi Ammi al – Faqih , ibni 
Muhammad Shahib Mirbath, ibni 
Ali Khali’ Qasam, ibni 
Alwi ats – Tsani, ibni 
Muhammad Sahibus Saumiah, ibni 
Alwi Awwal, ibni Ubaidullah, ibni 
Ahmad al – Muhajir, ibni 
Isa ar – Rummi, ibni 
Muhammad al – Naqib, ibni 
Ali al – Uraidhi, ibni 
Ja’far ash – Shadiq, ibni 
Muhammad al – Baqir, ibni 
Ali Zainal Abidin, ibni 
Husein, ibni 
Sayyidatina Fatimah, Ra, ibni 
Rosulullah Muhammad S. A. W

Kekancingan Mataram Sultan Agung

Kyai Nur Iman Mlangi / KGP. Hangabehi Kartosura / RM. Sandeyo punika putra Pambajengipun Amangkurat IV / Amangkurat Jawi / RM. Surya Putra kaliyan garwa I / RA. Retno Susilowati ibni Untung Suropati ( Adipati Wiranegara Pasuruan )

Sayyid R. Muh. Ravie Ananda, ibni
Sayyidah RA. Honimah, ibni
Sayyidah RA. Rughoyah, ibni
Sayyidah RA. Roikhanah, ibni
Kyai Sayyid R. Abdurrohman Tirip, ibni
Sayyidah RA. Fatimah, ibni
Sayyid Kyai Muhyidin Arrofi’I ( Kyai Guru Luning ), ibni
Sayyid Kyai Nur Iman Mlangi / KGP Hangabehi Kertosuro RM Sandeyo, ibni
Sayyid Amangkurat Jawa / Amangkurat IV RM. Surya Putra, ibni
Sayyid Prabu Amangkurat II / Pangeran Puger / RM. Drajat / Pakubuwana I, ibni
Sayyid Prabu Amangkurat I / RM. Sayidin, ibni
Sayyid Sultan Agung Hanyakrakusuma / RM. Rangsang / RM. Jatmika ibni
Sultan Agung Hanyakrawati / RM. Jolang kaliyan garwa Sayyidah Dyah Banowati / Ratu Mas Hadi, ibni
Sayyid Pangeran Benawa Pajang, ibni
Sayyid Abdurrahman, ibni 
Sayyid Jaka Tingkir, ibni 
Ainul Yakin ( Sunan Giri ), ibni 
Maulana Ishak, ibni 
Ibrahim Asmuro, ibni 
Jamaludin Khusen, ibni 
Ahmad Syah Jalal ( Jalaludin Khan ), ibni 
Abdullah ( al – Azhamat ) Khan, ibni 
Abdul Malik ( Ahmad Khan ), ibni 
Alwi Ammi al – Faqih , ibni 
Muhammad Shahib Mirbath, ibni 
Ali Khali’ Qasam, ibni 
Alwi ats – Tsani, ibni 
Muhammad Sahibus Saumiah, ibni 
Alwi Awwal, ibni 
Ubaidullah, ibni 
Ahmad al – Muhajir, ibni 
Isa ar – Rummi, ibni 
Muhammad al – Naqib, ibni 
Ali al – Uraidhi, ibni 
Ja’far ash – Shadiq, ibni 
Muhammad al – Baqir, ibni 
Ali Zainal Abidin, ibni 
Husein, ibni 
Sayyidatina Fatimah RA, ibni 
Rosulullah S. A. W

Kekancingan Mataram Hamengku Buwana

Hamengku Buwana I / RM. Sujono / Pangeran Mangkubumi punika putranipun Amangkurat IV / Amangkurat Jawi / RM. Surya Putra kaliyan garwa Selir

Sayyid R. Muh. Ravie Ananda, ibni
Sayyidah RA. Honimah, ibni
Sayyid R. Makmun, ibni
Sayyid R. Badarudin, ibni
Sayyidah RA. Jawahir, ibni
Sayyidah RA. Nyai Imanadi Kebumen ( Garwa II ), ibni
Sayyidah RA. Kamaludiningrat ( Pengulu Kraton Jogjakarta ), ibni
Sayyid BPA Dipowiyono, ibni
Sayyid RM. Sundoro / Hamengku Buwana II, ibni
Sayyid RM. Sujono / Pangeran Mangkubumi / Hamengku Buwana I, ibni
Sayyid Amangkurat Jawa / Amangkurat IV RM. Surya Putra, ibni
Sayyid Prabu Amangkurat II / Pangeran Puger / RM. Drajat / Pakubuwana I, ibni
Sayyid Prabu Amangkurat I / RM. Sayidin, ibni
Sayyid Sultan Agung Hanyakrakusuma / RM. Rangsang / RM. Jatmika ibni
Prabu Anyokrowati / RM. Jolang kaliyan garwa Sayyidah Dyah Banowati / Ratu Mas Hadi, ibni
Sayyid Pangeran Benawa Pajang, ibni
Sayyid Abdurrahman, ibni 
Sayyid Jaka Tingkir, ibni 
Ainul Yakin ( Sunan Giri ), ibni 
Maulana Ishak, ibni 
Ibrahim Asmuro, ibni 
Jamaludin Khusen, ibni 
Ahmad Syah Jalal ( Jalaludin Khan ), ibni 
Abdullah ( al – Azhamat ) Khan, ibni 
Abdul Malik ( Ahmad Khan ), ibni 
Alwi Ammi al – Faqih , ibni 
Muhammad Shahib Mirbath, ibni 
Ali Khali’ Qasam, ibni 
Alwi ats – Tsani, ibni 
Muhammad Sahibus Saumiah, ibni 
Alwi Awwal, ibni 
Ubaidullah, ibni 
Ahmad al – Muhajir, ibni 
Isa ar – Rummi, ibni 
Muhammad al – Naqib, ibni 
Ali al – Uraidhi, ibni 
Ja’far ash – Shadiq, ibni 
Muhammad al – Baqir, ibni 
Ali Zainal Abidin, ibni 
Husein, ibni 
Sayyidatina Fatimah RA, ibni 
Rosulullah S. A. W

https://kebumen2013.com/wp-content/uploads/2012/05/masjid-loning-purworejo-1.jpghttps://kebumen2013.com/wp-content/uploads/2012/05/masjid-loning-purworejo-1-140x140.jpgAnanda. RSejarahSilsilah,Tarikh Muhyidin Arrofingi  Riwayat kyai guru Luning dan Kyai Imam Puro mursyid torekoh satariyah kedu Nyariosaken Riwayat Saha Silsilahipun KGPH. KARTASURA RM. SANDEYO / KYAI AGENG NUR IMAN MLANGI LAN RM. MANSYUR MUHYIDIN ARROFI’I / KYAI GURU LUNING dipun anggit dening : Sayyid R. Muh. Ravie Ananda Kebumen BEBUKA Kebumen, Selasa Legi 17 Februari 2009 / 22 Safar 1430 H /...Kembalinya jati diri Bangsa Indonesia yang berpancasila