masjid agung kebumen
Masjid agung kebumen

Buku alit punika kaparingan asma PUSTAKA PERDHIKAN. Dipun anggit dinten Jumat Kliwon, 11 Safar 1430 H/ taun JE 1942 utawi 06 Februari 2009 dening Sayyid R. Ravie Ananda kanti ngempalaken riwayat saha silsilah saking pra turunipun Suwargi KH. Imanadi ugi kanti penyelidikan awujud sumber – sumber kawontenan ing sejarah.
Riwayat kakempalaken saking panjenenganipun ;

 1. KH. Sayyid R. Salim Al Mator Jatisari
 2. Sayyid R. Sugeng Assyamsi Kauman

Buku kacetak kanti sederhana supados saged dipun waos dening pra putra wayahipun KH. Imanadi ingkang mbetahaken.
Kagem Pra putra wayah ingkang dereng kaserat wonten ing mriki kersaha nyerat piyambak – piyambak lan kahaturaken dhateng Sayyid R. Muh. Ravie Ananda wonten alamat Jalan Garuda 13 Kebumen Jawa – Tengah.
Wasana Buku Pustaka Perdhikan punika sageda manfangati kagem kita sami.
Amin.

Buku Pustaka Perdhikan nyariosaken riwayatipun KH. Imanadi saha silsilahipun dumugi putra wayah turunipun.

Dipun riwayataken bilih K.H Imanadi putranipun Kyai Nurmadin ingkang katelah ugi Kyai Marbut Roworejo Kebumen. Marbut punika sebatan kagem tiyang ingkang ngrimat mesjid. Panjenenganipun ngaos toreqoh dateng Kyai Taptadjani. Kyai Marbut putra saking Hamengku Buwana III ingkang asma Bandara Raden Mas Suratman (Pangeran Harya Hadisurya II) ingkang wonten tlatah Romo/Rema Panjer asma Pangeran Ngabdulrakim. Rema Panjer sakpunika dados Kabupaten Kebumen. Duginipun Pangeran Ngabdulrakim dateng Rema Panjer sepindah kapurih madosi keng raka ingkang asma Pangeran Mursyid / Said Legok Pejagoan Kebumen ingkang sakderengipun kesah saking kraton amargi mboten remenipun kaliyan walandi ingkang cawe-cawe wonten saklebeting pemerintahan kraton. Panjenenganipun njujug mangilen dumugi dusun Rawareja Rema Panjer. Siti Rawa dados dhusun ingkang reja sak sampunipun Pangeran Said lenggah wonten ing mriku.

Sak sampunipun kepanggih kalian keng Raka, Pangeran Ngabdulrakim /Marbut lajeng nyuwun dhumateng Pangeran Said kondur dhateng kraton, ananging Pangeran Marbut malah dipun suwun ndherek merangi Walandi. Pangeran Marbut kagungan satunggal pemanggih kaliyan Pangeran Said, lajeng mboten sios kondur dhateng Mataram lan ndherek keng Raka merangi Walandi.
Pangeran Marbut kasuwun supados lenggah wonten Rawareja, dene Pangeran Said lajeng jengkar saking Rawareja supados mboten dipun curigani dening Walandi. Pageran Said tindak mangilen dumugi Legok, lajeng lenggah wonten ing mriku ngatos dumugi sedanipun ( pesarehanipun wonten sak wingkingipun masjid Legok ).
Ingsakmangkenipun Pangeran Ngabdulrakhim /Merbut lan Pangeran Mursid sesarengan kaliyan Pangeran Diponegoro (kakang pembajengipun) yudha mengsah walandi wonten tlatah Panjer.

Pangeran marbut tansah nglampahaken syiar Islam kanti mucali ngaos piwulang agami Islam wonten Rawareja lan tansah merangi Walandi, asring kanti dhedhemitan ( gerilya ) pramila katelah ugi kanti asma Nurmadin.

Pangeran Nurmadin Peputra KH. Imanadi / Iman Adi ingkang sak sampunipun dhiwasa lajeng lenggah wonten ing siti Perdhikan / Keputihan inggih punika siti ingkang merdhika, bebas saking pajeg. Siti punika lajeng kawastan siti Pesucen, ingkang sak terusipun dados dhusun nami Pesucen.

Wonten ing Pesucen KH. Imanadi ugi tansah nerasaken perjuanganipun ingkang Rama KH. Imanadi nglampahaken syiar Islam wonten ing dhusun Pesucen. Panjenenganipun ugi sampun nate tindak dhateng Mekah kagem nglampahi haji lan ngaos Agami Islam, mila ngantos lenggah wonten ing Mekah sawatawis dangu.
Sak Konduripun saking Mekah KH. Imanadi dipun dadosaken panglima perang dening Pangeran Diponegoro kagem wilayah Panjer lan sak kiwa – tengenipun. Wondene panglima perang pusat dipun asta dening putranipun KH. Nur Iman Mlangi / KGPH. Sandeyo ( antawis taun 1825 – 1830 ).

Imanadi sanget misuwur dados setunggaling priyantung ingkang Linangkung, tangguh ugi ahli strategi perang, ingkang asring kanti dhedhemitan ( gerilya ), Mila Panjenenganipun mboten gampil dipun cepeng dening Walandi. Walandi ngantos kuwalahan ngadhepi KH. Imanadi.
Wonten satunggaling wekdal, KH. Imanadi perang mengsah Walandi wonten sakpinggiring lepen LUKULA / Kali Gending. Panjenenganipun kepepek mboten saged mlajar malih. KH. Imanadi lajeng mlebet wonten ing lepen ( silem ) ngantos dangu mboten katingal. Walandi ingkang sumerep kalangkunganipun KH. Imanadi lajeng kanti sabar madosi turut lepen ngantos dumugi wekasanipun lepen LUKULA. Wonten ing mriku KH. Imanadi lajeng ngetingal lan lajeng dipun cepeng.

Kalangkunganipun KH. Imanadi sanesipun babagan agami, inggih babagan politik, hukum, sosial lan ketatanegaraan ( pemerintahan ), ndadosaken Walandi sanget hormatipun lan sae dhumateng panjenenganipun sanajan wonten ing tahanan.

Ngleresi jaman Adipati Arung Binang IV ( 1833 – 1861 ) ingkang wekdal samanten ngasta pemerintahan Kebumen, wonten satunggaling wekdal sang Adipati pikantuk sasmita “ menawi badhe kiyat pemerintahanipun kedah manggihi lan sesarengan kaliyan KH. Imanadi ingkang wekdal samanten taksih dados tahanan politik. Adipati Lajeng ngedalaken KH. Imanadi saking tahanan lan ndadosaken panjenenganipun Pengulu Landrat I Kebumen. KH. Imanadi kersa dipun dadosaken Pengulu Landrat kanti syarat ingkang dados wakilipun inggih punika KH. Zaenal Abidin Banjursari Buluspesatren ingkang wekdal samanten taksih wonten tahanan amargi dados badalipun KH. Imanadi wekdal merangi Walandi.

KH. Imanadi ngasta dados Pengulu Landrat I Kebumen lan lenggah wonten ing Kebumen. Panjenenganipun mundhut siti sak kilenipun alun – alun Kebumen ingkang sak lajengipun kawastanan kampung Kauman. Siti ingkang pernah Tengah lajeng dipun dadosaken Mesjid ingkang sak mangke dados nami Masjid Agung Kauman Kebumen ( antawis taun 1838 ). Masjid ingkang sepindah dipun damel kanti modhel Joglo inggih punika ngagem 4 saka guru. KH. Imanadi damel saka guru saking kajeng jati ingkang dipun dugikaken saking kabupaten Ambal. Dipun cariosaken bilih adegipun saka 4 punika namung satunggal dalu inggih amargi angsal bantuan saking jin Islam saking Timur Tengah ingkang kawon juritipun kaliyan KH. Imanadi nalika wonten ing Mekah. Jin punika asma Abdurrahman ingkang katelah ugi Mbah Wangsa. Jin punika nyuwun tumut KH. Imanadi kondur dhateng Kebumen. Panjenenganipun marengaken kanti syarat mboten hangganggu damel sedaya putra wayah lan turunipun.

Sekawan saka guru punika hingga sak punika taksih, ananging sampun dipun biantu cor.
Wiwit taun 1838 M dumugi sak punika Masjid sampun dipun renovasi ambal kaping 5. Renovasi paling ageng wonten ing warsa 2005.

Dumugi sak punika Imam Masjid sampun gantos ambal kaping 10, ingkang sedaya taksih kalebet putra wayahipun KH. Imanadi.

Imanadi lenggah wonten Kauman ngantos dumugi sedanipun, ananging lajeng dipun sarekaken wonten pesarean Pesucen Wonosari.

Sak surutipun KH. Imanadi, Pengulu Landrat II dipun asta dening KH Ali Khusen ( salah satunggaling putra KH. Imanadi ).

Penguli landrat III dipun asta dening KH. Ali Awal ( salah satunggaling wayah KH. Imanadi; putra saking KH. Alwi ).

Pengulu Landrat IV dipun asta dening KH. Abdul Fatah, (amargi pra putra KH. Ali Awal taksih sanget timur )

Pengulu landrat V / Pungkasan dipun asta dening KH. Abdullah Ibrahim ( putra pembajeng KH. Ali Awal kaliyan garwa ingkang kaping kalih ).

Wiwit taun 1946 Pengulu landrat dipun gantos dados Kantor Urusan Agama ( KUA ). Ingkang ngasta sepindah wonten KUA kebumen inggih punika KH. Efendi.

 

Silsilah

Imanadi ( Pesarehanipun wonten ing Pesucen ) peputra ;
saking Garwa I ( Pringtutul Rawareja )

 1. Nyi. Warna
 2. Kyai Basar Kahfi
 3. Moh. Alwi
 4. Ali Khusen
 5. Zakariya
 6. H. Chasan
 7. Bafiroh
 8. Nyi Yohana

Saking Garwa II : Putrinipun RA. Kamaludiningrat (Garwanipun Pengulu Kraton Jogja) binti BPA. Dipowiyono bin Sinuwun Hamengku Buwana II kaliyan garwa kaping 4 / RA. Erawati ) peputra ;

 1. Nyi Jawahir
 2. H. Ahmad

Nyi Warna peputra ;

Kyai Basar Kahfi peputra ;

Moh. Alwi ( pesarehanipun wonten ing Pesucen ) peputra ;

 1. Ali Awal Kauman
 2. Alwi Pesucen
 3. Hanawawi Kauman
 4. Abdul Fatah

Ali Khusen peputra ;

 1. Nyi Ali Awal Kauman ( turunipun mriksani turunipun Ali Awal Kebumen Garwa I )
 2. Munada Prembun peputra :
  1. Madrejo / Muh. Ikhsan peputra :
   1. Mad Idris
   2. Sumowiyoto
   3. Datun
   4. Kasim peputra :
    1. Sumiati
    2. Suprapti
    3. Ciptadi Prembun peputra :
     1. Ayu Muzayyanah
     2. Rosi Ruvaida
    4. Isni peputra :
     1. Nuryaningsih
     2. Dewi Anjarsari
    5. Chomsiatun peputra :
     1. Intan Heri Purwoko
     2. Setyo Nugroho
    6. Sri Rochimah
    7. Sri Rasmini peputra :
     1. Sunikmah
     2. M. Mudrik As.
     3. Bagus Ulinuha
     4. M. Habiburrohman
     5. M. Ulil Azmi
     6. M. Ali Wafa
     7. S. U. Sa’adah
     8. M. Huda
     9. Ayu
     10. Afriyani
     11. M. Fikri
    8. Marsudi
    9. Siti Jumarni
    10. Sarmini peputra :
     1. Aji Mustofa
     2. S.A. Tsani
     3. Fuad
     4. Madinah
     5. Poniah
     6. Sarikem
     7. Siti Asiyah

2.Dalil
3.Ardjo Mutofa
4.Saminem

Zakariya peputra ;

 1. Nyi H. Ilyas Kutoarjo
 2. H. Muh. Ilham Suraturunan
 3. H. Muh. Aspan Suraturunan
 4. H. Muh. Yusuf Kauman

H. Chasan peputra ;

Bafiroh peputra ;

Nyi Yohana peputra ;

Nyi jawahir peputra ;

 1. Ali Mustafa peputra ;
  1. Sastra
  2. H. Muhson
  3. Imam Pura
  4. Sarbini
  5. Dalail
  6. Munirah
  7. Nyai Madmarja
 2. SanMunawar ( Lurah Pesucen )
 3. Nyi Basar Kahfi
 4. Nyi Sanmustafa
 5. Ali Muntaha peputra ;
  1. Muhsin
  2. Muhson
  3. Muhsonah
  4. Munsarip
  5. Munisah
  6. Mutnginah
 6. Mustahal
 7. Abdul Anwar ( Siwedi Kutowinangun )
 8. Marjuned ( Banjarnegara )
 9. Nyi Madmurja ( Kenteng Karangsari Kutowinangun )
 10. Nyi Badariyah ( Nyi H. Nawawi ) peputra ;
  1. Nyai Carik jetis
  2. Nyai Ahmad
  3. Nyai Badriyah
  4. Haji Masyhud
  5. Nyai Trafas
  6. Maklum
 11. Nyi Ramadipura ( Buluspesantren )
 12. Nyi Satirah
 13. Badarudin peputra ;
  1. Maskiyah/Nyai Ali Tsani Kauman ( Garwa I ) peputra ;
   1. Siti Khalimah Kauman peputra ;
    1. Mutoharoh
   2. Chafsoh Pekalongan peputra ;
    1. Arifin
    2. Umi Arifah
    3. Minati Hidayah
    4. Muhammad Taufik
    5. Noto Sukamto
    6. Rahmat Teguh Pujiono
    7. Muh. Khoirul Yasin
  2. Makmun Kauman peputra ;
   1. Rokhimah Tasikmalaya peputra ;
   2. Kharisoh Rantewringin peputra ;
    1. Nurul Kauman
    2. Retno Rantewringin
    3. Beni
   3. Khotmah Tasikmalaya peputra ;
   4. Halimah Tasikmalaya peputra ;
   5. Honimah Kebumen peputra ;
    1. Ravie Ananda
    2. Aila Rezannia
   6. Soimah Kauman peputra ;
    1. Arif Hidayat
    2. Titin Rahayuningsih
    3. Teguh Priyatno
    4. Nur Fatmawati
    5. Diyah Kurniasari
  3. Nyi Maklum Kauman

H. Ahmad peputra ;

 1. Ibunipun Nyi. H. Ali
 2. Nyi Mangku
 3. Madnur
 4. Toyib

KH. Ali Awal bin Moh. Alwi kaliyan Garwa I peputra ;

 1. 1.Nyi Abdul Manan I ( Sepuh )Kemangguan Alian
 2. Kyai Ismail Karanganyar Kebumen
 3. Nyi Abdul manan II Kemangguan Alian
 4. Nyi Zaenudin Pekeyongan
 5. Nyi Hanan Plumbon peputra ;
  1. Pengulu Ridwan/ Rilwan peputra ;
   1. Rughoyah / Makmun Kauman
   2. Rofqoniyah / Kyai Matori Jatisari peputra ;
    1. KH. Sayyid R. Salim Al Mator peputra ;
     1. Tobagus Muslihudin Aziz
     2. Hikmatul Hasanah
     3. Maksumah Kurniawati
     4. Musyafa Firman Iswahyudi
     5. Retno Auliyatussangadah
     6. Eta Fatmawati Auliyatul Ummah
    2. Songidah peputra ;
    3. Sangadatun Diniyah peputra ;
    4. Kyai Khumsosi Al Matori peputra ;
     1. Siti Khulasoh
     2. Siti Fatimah
     3. Lukman Zein
     4. Anis Siti Karimah
     5. Siti Khomsiati
     6. Anas Mufadhol
    5. H. Makmuri peputra ;
    6. Muslim peputra ;
   3. Sanusi Prembun peputra ;
    1. Sol
    2. Salamah Balingasal Prembun
   4. Sugeng peputra ;
   5. Dulkodir peputra ;
   6. Kyai Tohir Kedungtawon Kutowinangun peputra ;

Kyai Kosim Kedungtawon Kutowinangun peputra ;

KH. Ali Awal kaliyan Garwa II peputra ;

 1. KH. Abdullah Ibrahim Kauman ( Pengulu Landrat terakhir ) peputra ;
  1. Siti Khotijah / Zaenal Kauman
  2. Siti hajatiyah / Mbah Jamaksari Somalangu
  3. Ashariyah / Mustofa Banjarnegara
  4. Umi Kulsum / Sumbono
  5. Maimunah / Ali Siroj ( Purworejo )
  6. Mariyah / Sumbono
  7. Hasim
  8. Maryatini / Masngudin
  9. Johariyah / kagarwa Sururudin, lajeng kagarwa dening Kyai Jamaksari Somalangu
  10. Sri Kartini
 2. Moh. Soleh peputra ;
  1. Yusuf Soleh
  2. Taslimah / Daqir Pekeyongan
  3. Slamet Soleh
  4. Musngidah / Masngud Prembun peputra ;
   1. Dalail
  5. Makmunah / Tahrir
  6. Asyiah / Ngalimun Prembun
 3. Siti Khalimah Wanasara / Abdullah sepuh peputra ;
  1. Aminah Wanasara peputra ;
   1. Muhtar
  2. Mutiah Krakal peputra ;
   1. Roh
 4. H. Ali Tsani Kauman peputra ;
 • Garwa I (Maskiyah binti Badarudin Kauman)
  1. Siti Khalimah Kauman peputra ;
   1. Mutoharoh
  2. Chafsoh Pekalongan peputra ;
   1. Arifin
   2. Umi Arifah
   3. Minati Hidayah
   4. Muhammad Taufik
   5. Noto Sukamto
   6. Rahmat Teguh Pujiono
   7. Muh. Khoirul Yasin
 • Garwa II ( Sayyidah Isti Sangadah binti Sayyid Muh. Fadil bin Sayyid Muh. Zein Solotiang bin Sayyid Muh. Alim Bulus Purworejo )
  1. Mahmud Ali Kauman peputra ;
   1. Arif Mustofa
  2. Isti Chamidah peputra ;
   1. M. Sudjangi
   2. Sugeng Assyamsi
   3. Abdul Rozak
   4. Lukman Hakim
   5. Abdus Somad
   6. M. Mahfud
   7. M. Murtadlo

5. Abdul Wahab peputra ;

1. Moh Alwi Tejasari Kawedusan peputra ;

1. Ikhsan Alwi

2. Syamsi / Isti Chamidah

 

 

 

Khoul KH. Imanadi dipun wontenaken saben tanggal 14 Ruwah wonten ing serambi Masjid Pesucen Wonosari.

Silsilah Zaenal Abidin ( Banjursari buluspesantren Kebumen ), Marwan Ali Menawi ( Banjursari buluspesantren kebumen )
SILSILAH MUH. KAHFI AWWAL lan ZAENAL ABIDIN BANJURSARI BULUSPESANTREN KAB. KEBUMEN

Muh. Kahfi Awwal berputra ;
Muhtarom berputra ;
Jawahir awal berputra ;
Yusuf berputra ;
Zaenal Abidin menurunkan :

 1. Marwan Ali Menawi
 2. Djawahir Tsani
 3. Abdurrouf / Nyai Abdurrouf
 4. Zaenal Muhammad / Nyai Zaenal Muhammad
 5. Zaenal Muharram

Marwan Ali Menawi menurunkan ;

 1. Nyai Tohir
 2. Nyai Ali Imran
 3. Muh. Syuhada
 4. Nyai Samenawi
 5. Muh. Kahfi Tsani
 6. Abdulmanan
 7. Nyai Haji Abbas
 8. Nyai Ali Muharrom
 9. Abdul Mu’id
 10. Abdul Muhtar

 

Djawahir (Tsani) menikah dengan Putri Imanadi (dari istri kedua) menurunkan ;

 1. R. Ali mustafa
 2. RA. Nyai Basar kahfi
 3. R. Ali Muntaha
 4. RA. Nyai Sanmustafa
 5. RA. Nyai Ramadipura
 6. RA. Nyai Nawawi
 7. R. Marjuned
 8. Nyai Madmurdja
 9. R. Badaruddin
 10. RA. Nyai Satirah
 11. R. Dullah Anwar

 

Abdurrouf / Nyai Abdurrouf menurunkan ;

 1. Taslim
 2. Nyai haji Bakri
 3. Akram

Zaenal Muhammad / Nyai Zaenal Muhammad menurunkan ;

 1. Madmardja
 2. Sanpawiro ( Marwoto )
 3. Tirtamanad
 4. Nyai Pingi
 5. Nyai Salamah
 6. Mardinah

Zaenal Muharram menurunkan ;
1. Muh. Abror
2. Achmad
3. Abd. Umar
4. Nyai Ragil
5. Zaenal Abidin
6. Dawud
7. Nyai Haji Mukmin
Muh. Kahfi Tsani menurunkan

 1. Nyai Abdurrohman
 2. Nyai Sirad
 3. Nyai Damanhuri
 4. Nyai Abdul Mahmud
 5. Nyai Sadeli
 6. Nyai Ramli
 7. Kyai Mukti

AbdulManan menurunkan ;

 1. Mahful ( istri pertama )
 2. Mabrur ( Istri pertama )
 3. Mangsur ( istri pertama )
 4. Makmur ( istri kedua )
 5. Mabruroh ( istri kedua )
 6. Masfur ( istri ketiga )
 7. Madzfur ( istri ketiga )
 8. Wilayah ( istri ketiga )
 9. Masfuroh

Muh. Syuhada menurunkan ;

 1. Nyai Asfia
 2. Nyai Taslim
 3. Abdullah Mahmud
 4. Nyai sadikin
 5. Nyai Zaenal Abidin
 6. Muh. Chotim

R. Ali Mustafa menurunkan ;

 1. R. Sastra
 2. R. H. Muhson
 3. R. Imam Pura
 4. R. Sarbini
 5. R. Dalail
 6. RA. Munirah
 7. RA. Nyai Madmarja

R. Ali Muntaha menurunkan ;

 1. R. Muhsin
 2. R. Muhson
 3. RA. Muhsonah
 4. R. Munsarip
 5. RA. Munisah
 6. RA. Mutnginah

RA. Nyai Nawawi menurunkan ;

 1. RA. Nyai Carik jetis
 2. RA. Nyai Ahmad
 3. RA. Nyai Badriyah
 4. R. Haji Masyhud
 5. RA. Nyai Trafas
 6. R. Maklum

R. Badaruddin menurunkan ;

 1. RA. Nyai Ali Tsani kauman
 2. R. Makmun
 3. RA. Nyai Maklum

Mardinah menurunkan ;

 1. Somamihardja
 2. Martadidjojo
 3. Nyai Wongsowidjojo

Abdullah Umar menurunkan ;

 1. Mutingah ( istri pertama )
 2. Aminah ( istri pertama )
 3. Basyir ( istri kedua )
 4. Thubaniyah ( istri kedua )
 5. Salim ( Istri kedua )
 6. Sufar ( istri kedua )

Zaenal Abidin menurunkan ;

 1. Malichah
 2. Nasichah
 3. Achmad Moetawalli

Nyai Abdurrohman / H. Abdurrohman menurunkan ;

 1. Mahfud
 2. Thoifur
 3. Nyai Ghonimah
 4. Haji Nursodik

 

Nyai Sirad menurunkan ;

 1. Mahful
 2. Bakri
 3. Rohmah / zawawi menurunkan ;
  1. Ghofir
 4. Shofiah / zawawi menurunkan ;
  1. Ngasit

 

Nyai Sadeli menurunkan ;

 1. Zaenal
 2. Syamsuri

 

R. Makmun menurunkan ;

 1. RA.Honimah, menurunkan ;
  1. R. Ravie Ananda
  2. RA. Aila Rezannia

Wasana sinigeg semanten kemawon riwayat saha silsilahipun KH. Imanadi ugi silsilah Zaenal Abidin. Mugi – mugi handadosaken pepenget saha tuladhanipun khusus dhateng pra dharahipun, dhateng pra kathah umumipun. Amin

 

Kebumen, 06 Februari 2009

Ravie Ananda

https://kebumen2013.com/wp-content/uploads/2012/05/masjid_agung_kebumen.jpghttps://kebumen2013.com/wp-content/uploads/2012/05/masjid_agung_kebumen-150x150.jpgAnanda. RSejarahPendiri Masjid Agung Kebumen,Pustaka Perdikan,SilsilahBuku alit punika kaparingan asma PUSTAKA PERDHIKAN. Dipun anggit dinten Jumat Kliwon, 11 Safar 1430 H/ taun JE 1942 utawi 06 Februari 2009 dening Sayyid R. Ravie Ananda kanti ngempalaken riwayat saha silsilah saking pra turunipun Suwargi KH. Imanadi ugi kanti penyelidikan awujud sumber – sumber kawontenan ing sejarah. Riwayat...Kembalinya jati diri Bangsa Indonesia yang berpancasila